2. Daňová soustava v České republice

2.1. Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ze dne 24. 11. 1992 nabyl účinnosti dne 18. 12. 1992 a zrušen byl 1. 5. 2004. Do svého zrušení byl novelizován 31krát. Tab. 1 uvádí počet novel zákona v jednotlivých letech.

Tab. 1: Počet novel Zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

1993

2

2000

6

1994

3

2001

3

1995

2

2002

3

1996

1

2003

6

1997

2

2004

1

1998

1

-

-

1999

1

Celkem

31

Zdroj: ASPI – právní informační systém, vlastní zpracování

Zákon č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty ze dne 1. 4. 2004 nabyl účinnosti dne 1. 5. 2004. Byl novelizován 26krát. Tab. 2 uvádí počet novel zákona v jednotlivých letech.

Tab. 2: Počet novel Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

2004

3

2008

3

2005

6

2009

4

2006

4

2010

2

2007

4

Celkem

26

Zdroj: ASPI – právní informační systém, vlastní zpracování

Celkem bylo schváleno 57 novel Zákona o dani z přidané hodnoty.

Předmět daně

Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani, v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku; poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku; pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Osoba povinná k dani

Osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, je osvobozena od uplatňování daně, pokud její obrat nepřesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 korun. Obratem se rozumí výnosy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet.

Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, jejíž obrat překročí uvedenou částku, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit. Stává se pak plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat.

Jestliže osoba povinná k dani nesplní povinnost registrovat se jako plátce při překročení limitu obratu ve výši 1 000 000 Kč, je povinna uhradit správci daně částku ve výši až 10 % z celkových příjmů nebo výnosů za zdanitelná plnění jako náhradu za zdanitelná plnění, která uskutečnila bez daně. Celková částka se počítá od data, kdy se osoba povinná k dani měla stát plátcem, až do data, kdy se stala plátcem na základě rozhodnutí správce daně. Tato sankce není pokutou a je možné ji uplatnit jako daňově uznatelný náklad.

Odpočet daně

Od 1. 1. 2011 chybně uvedená daň na dokladu nezakládá nárok na odpočet daně. Daní na vstupu je výhradně daň, která byla stanovena podle zákona o DPH. Bude-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu převyšovat výši daně, která má být uplatněna podle zákona, bude plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatněna podle zákona. Z toho vyplývá, že uplatní-li např. plátce daně jako dodavatel při dodání zboží chybně daň na výstupu se základní sazbou daně a měla být přitom podle zákona o DPH uplatněna snížená sazba daně, odběratel, který je plátcem daně, bude mít nárok na nárok na odpočet daně pouze ve výši odpovídající snížené sazbě daně.

Plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně

U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat tuto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí platby (podle toho, který den nastane dříve). Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění.

Od daně bez nároku na odpočet daně jsou osvobozena plnění, pokud jsou přeúčtována plátem jiné osobě a přeúčtovaná částka nepřevyšuje částku, za kterou plátce tato plnění pořídil. Mezi plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, patří poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a zboží, sociální pomoc, provozování loterií a jiných podobných her, ostatní plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně.

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí platby (podle toho, který den nastane dříve). Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění. Mezi osvobozená plnění od daně s nárokem na odpočet daně patří dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, vývoz zboží, poskytnutí služby do třetí země, osvobození ve zvláštních případech, přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, přeprava osob a dovoz zboží.

Sazba daně

Pro přiřazení uskutečněných plnění k jednotlivým sazbám jsou rozhodující přílohy k zákonu. Příloha č. 1 obsahuje seznam zboží podléhajícího snížené sazbě ve výši 10 % (léky, některé hygienické potřeby, knihy, noviny, časopisy, předměty pro zdravotně postižené osoby apod.).

V novele zákona o DPH s účinnosti od 1. 1. 2011 nejsou navrhovány žádné změny v příloze č. 1 k zákonu o DPH, v níž je uveden seznam zboží, které podléhá snížené sazbě daně. Příloha č. 2 přináší seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně ve výši 10 % (opravy zdravotnických prostředků, invalidních vozíků, pozemní hromadná pravidelná doprava, shromažďování, úprava a rozvod vody, odvádění a čištění odpadních vod, ubytovací služby, stavební a montážní práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami staveb pro sociální bydlení, úklidové práce prováděné v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany). Snížená sazba neplatí pro svoz, zpracování a likvidaci komunálního odpadu. Novelou zákona se převádí seznam služeb podléhajících snížené sazby daně uvedený v příloze č. 2 k zákonu o DPH s dosavadní Standardní klasifikace produkce (SKP), která již byl pro statistické účely zrušena na klasifikační systém CZ-CPA, který SKP nahradil. Tato technická změna by však neměla přinést rozšíření ani zúžení rozsahu služeb, u nichž se uplatňuje snížená sazba daně.

Novelou zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2011 nejsou navrhovány změny dosavadních sazeb daně tj. po 1. 1. 2011 by měla nadále platit základní sazba daně ve výši 20 % a snížená sazba daně 10 %. Zákonem č. 199/2010 Sb. bylo zrušeno časové omezení platnosti § 48 zákona o DPH, který měl pozbýt platnosti dnem 1. 1. 2011. To znamená, že uplatnění snížené sazby daně u bytové výstavby podle § 48 zákona o DPH zůstane po 1. 1. 2011 zachováno v dosavadním rozsahu.

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 000 000 Kč. Pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok dosáhl 10 000 000 Kč, je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Plátce, jehož obrat za předcházející období dosáhl 2 000 000 Kč, je oprávněn si zvolit za zdaňovací období kalendářní měsíc
a tuto změnu oznámit správci daně. Změnu zdaňovacího období ze čtvrtletního na měsíční anebo z měsíčního na čtvrtletní je plátce oprávněn provést nejdříve od počátku následujícího kalendářního roku. Plátce je povinen oznámit správci daně změnu zdaňovacího období nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku.

Daňové přiznání

Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání, a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost. Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu.

Zrušení registrace

O zrušení registrace k DPH může plátce požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč.