1. Úvod do problematiky

1.8. Odpočty daní

Odpočty snižují základ daně. Existence odpočtů od základu daně komplikuje daňový systém, ale zároveň působí pozitivně v sociální politice. Odpočty dělíme na standardní a nestandardní. Standardní odpočty snižují základ daně o předem stanovenou pevnou částku, jestliže daňový subjekt splní podmínky, na které se uplatnění standardního odpočtu váže. Standardní odpočty zpravidla zohledňují sociální postavení poplatníka, a tak mohou i částečně kompenzovat jeho určitý handicap. V České republice se používaly do roku 2005. Nestandardní odpočty představují položky, které může daňový subjekt odečíst od základu daně v prokazatelně vynaložené výši. Např. dary na veřejně prospěšné účely nebo úroky na bytovou potřebu. Uplatnění nestandardních odpočtů může být limitováno buď absolutní částkou, kterou odpočet nemůže překročit, nebo relativně. Nestandardní odpočty mají motivovat daňový subjekt k jednání, které je z celospolečenského hlediska žádoucí.