1. Úvod do problematiky

1.6. Základ daně

Základ daně je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a upravený podle zákonných pravidel. Základ daně musí být vyjádřen v měřitelných jednotkách. A to buď ve fyzických jednotkách (ks, t, hl, m2) nebo v hodnotovém vyjádření v korunách. Od způsobu vyjádření základu daně se odvíjí i typ použité daňové sazby.

S vymezením jednotky, ve které se základ daně stanoví, úzce souvisí členění daní. Daně mohou být stanovené bez vztahu k velikosti základu daně. V České republice se takto stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, neboť daň může být stanovena na jednu osobu s trvalým bydlištěm v obci. Daně však mohou být stanovené jako specifické s ohledem na to, že základ daně je vyjádřen v jednotkách fyzického objemu či v jednotkách měřících dané fyzikální a chemické vlastnosti předmětu daně. Daně mohou být stanovené jako hodnotové, jejichž základ daně je vyjádřen v peněžních jednotkách.