1. Úvod do problematiky

1.5. Osvobození od daně

Definuje část předmětu, ze které se daň nevybírá, resp. kterou daňový subjekt není povinen, ale ani zpravidla oprávněn, zahrnout do základu daně. Osvobození od daně může nabývat různých forem. Nejčastěji se jedná o osvobození, které se definuje jako úplné. Použije se tehdy, jsou-li splněny současně všechny stanovené podmínky. V České republice se také využívá částečné osvobození od daně. Do techniky stanovení daně se zahrnuje i tzv. nezdanitelné minimum, které má za úkol především omezit neefektivní výběry velmi malých výší daně.