9. Volby do zastupitelstva obce

9.6. Volební systém

Volby do zastupitelstev obcí probíhají podle systému poměrného zastoupení, přičemž obec tvoří jeden vícemandátový obvod. Od roku 2001 se využívá tzv. čistý D´Hondtovův model volebního dělitele, pomocí kterého se zde přepočítávají hlasy na mandáty, zároveň s tím je však umožněno voličům panašování. Závazná je pro všechny obce a politická uskupení v nich působící také 5 % klausule, kterou musí kandidátka splnit, aby se jí přerozdělování mandátů týkalo. V jednotlivých obcích se však může volební systém chovat jinak, podle toho kolik a jak velké volební obvody obsahují. Pravdou ale je, že v drtivé většině obcí platí, že území obce se rovná jednomu volebnímu obvodu, nicméně najdou se v Čechách příklady, kdy tomu tak není. Poslanci jsou do svých mandátů voleni na čtyřleté volební období.

Komise umožní občanovi volit
Volič, který přijde do volební místnosti je povinen prokázat komisi svoji totožnost a státní občanství České republiky. Musí k tomu použít platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Volební orgány
Na zabezpečení voleb se podílí řada volebních orgánů. Patří mezi ně např. starosta města, městský úřad nebo okrskové volební komise. Do těchto komisí budou přednostně ze zákona zařazeni delegáti jednotlivých volebních stran. Do potřebného počtu členů komise dojmenuje starosta města z řad dobrovolníků.

Výsledky voleb
Volební výsledky zpracovávají z podkladů okrskových volebních komisí orgány Českého statistického úřadu. Občan se o výsledcích voleb může dozvědět několika způsoby: na úřední desce obce, na internetových stránkách obce.

Soudní přezkum
Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu mimo jiné každý občan zapsaný v seznamu voličů ve volebním okrsku. Návrh je nutno podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb

Panašování
Panašování je hlasování, kdy volič může hlasovat pro jednu volební stranu nebo pro jednotlivé kandidáty (i z více volebních stran) nebo i kombinovat hlasování pro stranu a pro kandidáty z různých volebních stran.