13. Zákon o sdružování

Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů se mají občané právo svobodně sdružovat v politických stranách a politických hnutích, k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání a v církvích a náboženských společnostech.

Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby, jiná občanská sdružení a odborové organizace. Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je členem sdružení, že se účastní jeho činnosti nebo jej podporuje, anebo že stojí mimo ně. Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy sdružení. Členy sdružení mohou být i právnické osoby.

Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. Vojáci v činné službě nemohou vytvářet odborové organizace a sdružovat se v nich.

Nejsou dovolena sdružení:

  • jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů, jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony,
  • která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony,
  • ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami.

Registrace sdružení

Sdružení vzniká registrací. Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let. Tito občané vytvářejí tzv. přípravný výbor, který celý podepíše návrh na registraci. Členové přípravného výboru uvedou svá jména a příjmení, rodná čísla a bydliště. Zmocněnec (musí být starší 18 let) je oprávněným jednat jejich jménem.

K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, ve kterých musí být uvedeno:

  • název sdružení (musí se lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnosti na území České republiky,
  • sídlo sdružení,
  • cíl činnosti sdružení,
  • orgány sdružení, způsob jejich ustanovování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,
  • ustanovení o organizačních jednotkách sdružení,
  • zásady hospodaření.

Zpravidla jedná jménem sdružení do doby vytvoření orgánů sdružení přípravný výbor.