12. Kvalita ve veřejné správě

Je klíčovým faktorem stability a rozvoje společnosti, neboť veřejná správa je nástrojem uplatňování (implementace) veřejných politik a zajišťuje tak naplňování celospolečenských konsezů. Sebelepší politiky bez účinného implementačního nástroje nemůžou pozitivně ovlivnit kvalitu jedinců, tvořících v souhrnu celou společnost. Čím vyšší je předpokládaná kvalita společnosti, tím vyšší musí být kvalita (efektivnost) veřejné správy.

To že kvalita veřejné správy v současnosti není v souladu s předpokládanou (vysokou) úrovní společnosti u nás (i ve světě) je zřejmé. Proto byla na vládní úrovni vyhlášena Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015, uveřejněná v dokumentu Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby.

Vize rok 2015:

  • Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně.
  • Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, flexibilně reagují na jejich potřeby a fungují hospodárně.
  • Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR.

Globální cíl:

  • Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.

Strategie si klade za cíl řešit problémy kvality komplexně a systematicky, nikoliv z pohledu dílčích aspektů veřejné správy, což bylo identifikováno jako logický důvod neúspěchu minulých reformních a modernizačních aktivit ve veřejné správě. Tento přístup byl formulován jako hexagon veřejné správy (viz obr.1). Jedná se o náhled na veřejnou správu, která je tvořena vzájemnou interakcí subjektů a prvků, tvořící vrcholy šestiúhelníku. Těmito vrcholy jsou legislativa, organizace, technologie, finance, úředník a občan.

Kvalitní legislativa je základem kvalitní veřejné správy, má být přehledná a srozumitelná a nemá nadbytečně zatěžovat. Jsou to vlastně „pravidla hry“, která mají zajistit rovnocenné postavení všech „hráčů“ – členů společnosti.

Efektivní

Obrázek 1 Hexagon veřejné správy

Zdroj: www. smartadministration.cz/file/9 dokument StrategieSmartAdministration2007-2001.pdf, str. 56

Poznámky:

  • Zefektivnění veřejné správy je podporováno z evropských strukturálních fondů – operační program zaměstnanost a lidské zdroje, v proiritní ose 4 – veřejná správa a veřejné služby
  • Smart administration – Dosud není jednotný názor na český ekvivalent tohoto anglického výrazu, proto je možný a používaný i prostý překlad Chytrá veřejná správa.
  • Pod pojmem úředník se skrývají státní zaměstnanci, kteří jsou na hony vzdáleni představám o byrokratech a pro výkon své funkce potřebují vysoce odborné a specializované vzdělání. Například pro úřad územního plánování je vyžadována kvalifikace vysokoškolsky vzdělaného architekta s praxí a úřednickými zkouškami odborné způsobilosti.

Kvalita organizace veřejné správy a jejího výkonu ovlivňuje efektivitu vynaložených prostředků v poměru k požadované úrovni poskytovaných služeb občanovi.

Kvalitní technologie umožňuje zjednodušení a zrychlení styku ve veřejné správě (e-Government) a pomáhá zefektivnit neproduktivní náklady veřejné správy (odstranit “zbytečné papírování”).

Finance jsou vždy “až na prvím místě”. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že je třeba neustále vyhodnocovat přiměřenost nákladů a zahrnovat je do úvah o požadované kvalitě veřejné správy.

Kvalitní úředník je pak základním stavebním kamenem veřejné správy. Musí být vybaven potřebným vzděláním3) a znalostmi legislativy. Je to základní lidský zdroj a proto musí mít zajištěnu patřičnou péči a rozvoj.

Občan je logický vrchol, pro něj je celý systém tvořen – je to zákazník.

Je nutné si uvědomit, že teto hexagon není dogma, ale pomůcka. Jedná se o model, který se jako často používané modely v ekonomii s předpokladem “ceteris paribus” v reálném životě a v čisté podobě nevyskytuje.