9. Volby do zastupitelstva obce

9.2. Volby do zastupitelstva obce

Jak volit do zastupitelstva obce

Voličem je ten, komu je 18 let a má obecní občanství = má trvalý pobyt na území obce. Jde-li o cizince, právo volit mu musí přiznávat také mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána - v současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Při každých volbách volič obdrží spolu s hlasovacím lístkem také podrobný popis, jak volit a jak a co přesně vyplnit či zaškrtnout. Určitě se vyplatí si pokyny podrobně přečíst!

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán ve stálém seznamu voličů případně dodatku stálého seznamu voličů. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří.

Stálý seznam voličů vede obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu pro voliče - občany ČR, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Občané členských států EU, kteří chtějí volit v obecních volbách, musí také požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro danou obec. Pravidla se řídí vnitrostátními předpisy země pobytu. Žádost je možno podat osobně i písemně, a to nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Formulář k tomu není vytvořen. Spolu s žádostí musí žadatel o zápis do dodatku stálého seznamu voličů prokázat: státní občanství jiného členského státu EU; trvalý pobyt v obci.

Občan členského státu EU může být zapsán pouze v jednom dodatku stálého seznamu voličů a v úředních hodinách si může na obecním úřadě ověřit, zda je v dodatku zapsán; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce

Pro volby je jeden společný hlasovací lístek pro všechny volební strany. Může být vytištěn oboustranně. Je opatřen razítkem obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu. V záhlaví hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, které má být zvoleno.

Kandidáti všech volebních stran jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Pro informaci voličů o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích jsou na zadní straně uvedeny jejich názvy.

Hlasovací lístky musí voliči dostat nejpozději 3 dny přede dnem voleb.