9. Volby do zastupitelstva obce

9.1. Průběh voleb

Jak se hlasuje ve volební místnosti

Pro volby se zřizují ve volebních okrscích volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného státu nebude moci volit.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (pokud jde o voliče, který je občanem České republiky), nebo v dodatku stálého seznamu voličů (pokud jde o občana jiného státu) vedeného jen pro volby do zastupitelstev obcí, nebo ve zvláštním seznamu voličů (užívaný pro volby do Parlamentu, do kterého jsou zapisováni voliči volící na voličský průkaz, voliči v zahraničí, voliči kteří nemohou volit v místě svého trvalého pobytu z důvodu vojenské služby, výkonu trestu odnětí svobody, pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče apod.) obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou razítkem obecního nebo městského úřadu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volí-li volič na voličský průkaz, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi (může na něj volit jen jednou). V případě, že volič ztratí, zapomene či poškodí hlasovací lístky, které mu byly doručeny, může požádat okrskovou volební komisi o nové.

S úřední obálkou volič musí vstoupit do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno. Zde do obálky vloží (jeden vybraný) hlasovací lístek. Tento lístek může také v některých volbách upravit - označit vybrané kandidáty a dát jim tak "preferenční hlasy". Po opuštění prostoru určeného pro úpravu lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.