9. Volby do zastupitelstva obce

V České republice se konají volby do Poslanecké sněmovny, Senátu, krajských zastupitelstev, obecní samosprávy, Evropského parlamentu a prezidenta. Území ČR je rozděleno do 14 volebních krajů, které jsou shodné s vyššími územními samosprávními celky ČR. Volební kraje se dále člení na volební okrsky.

Volby probíhají na základě příslušných zákonů a vyhlášek (zvláštní zákon a vyhláška existuje ke každému typu voleb).

Za dodržování pravidel při jednotlivých volbách je zodpovědná Státní volební komise. Jejím předsedou je ministr vnitra. Státní volební komise koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb. Je povinna zajistit, aby občané, kterých se volby týkají, byli vždy o těchto pravidlech informováni. Státní volební komise je také povinna zajistit, aby byli všichni občané, kteří na to mají nárok, zapsáni v seznamech voličů.

Volební právo je v ČR přímé, rovné a všeobecné a vykonává se tajným hlasováním.

Přímé právo znamená, že volí přímo občané bez svých zástupců (na rozdíl např. od amerických prezidentských voleb, kde prezidenta volí volitelé jednotlivých států).

Rovné právo znamená, že každý volič disponuje stejným počtem hlasů a každý hlas má stejnou váhu.

Všeobecné právo zaručuje právo volit všem občanům ČR bez ohledu na pohlaví, společenské postavení, barvu pleti, náboženské přesvědčení atd.

Volby jsou nepovinné. Voleb se může zúčastnit každý státní občan České republiky, který dosáhl 18 let (alespoň druhý den voleb) a u kterého nenastala zákonem uvedená překážka ve výkonu volebního práva - volit nemůže ten, komu bylo zákonem stanoveno omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, a ten, kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům. Aby se volič mohl konkrétních voleb účastnit, musí být přihlášeni k trvalému pobytu na území (obce, kraje, státu), kterého se volby týkají, resp. byl zapsán na seznam voličů.

Občané ČR jsou zapsáni na stálém seznamu voličů v obci dle místa svého trvalého pobytu. V případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se mohou také nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů a chce-li občan volit jinde, než ve svém volebním okrsku podle místa trvalého bydliště, či chce-li volit v zahraničí, je možné si zařídit voličský průkaz.

V obecních a krajských volbách mohou za stejných podmínek jako občané ČR volit i občané jiného státu. Termín voleb vyhlašuje prezident republiky.

Obecní volby (volby do obecních zastupitelstev a zastupitelstev městských částí) probíhají na základě zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce je složeno z členů, jejichž počet je stanoven s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Jakmile je zastupitelstvo zvoleno, volí jeho členové ze svého středu starostu, místostarostu/y a obecní, resp. městskou radu.