8. Petiční zákon

Podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním má každý právo sám, nebo společně s jinými, se obracet na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společního zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů.

Ze zkušeností vyplývá, že přestože je to správním orgánům v zákoně uloženo, úřad na petici často ani neodpoví, popř. velmi neurčitě a vyhýbavě. Úsilí, které bývá na petici vynaloženo, je obvykle v nepoměru k výsledkům, které přináší.

Petice se doporučuje využít pouze podpůrně k jiným způsobům řešení daných problémů a vzhledem k času a energii, které sbírání podpisů pod petici vyžaduje, je dobré pečlivě zvážit, zda je v daném případě v silách toho, kdo petici zamýšlí, nasbírat tolik podpisů, aby petice měla určitou (politickou) váhu. Nelze však spoléhat na to, že by se daný problém vyřešil pouze peticí.

Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodu, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. V České republice upravuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním podmínky, kterými se řídí podávání petic.

Petiční výbor
K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor, který není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

Shromažďování podpisů pod petici
Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Petici může podepsat i cizinec. Listina základních práv a svobod v čl. 18 stanoví, že petiční právo má každý, tedy i cizinec, který pokud nemůže uvést trvalý pobyt, uvede adresu svého faktického pobytu.

Musí být umožněno, aby se občan před svým podpisem řádně seznámil s textem petice. K podpisu nesmí být nucen.

Podpisové archy mohou obsahovat text petice. Pokud ho neobsahují, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této záležitosti zastupovat. Petice a podpisové archy mohou být vystaveny na místech přístupných veřejnosti. Shromažďováním podpisu na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

Podání a vyřízení petice
Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petice petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboruj v této věci zastupovat.

Státní orgán, kterému je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

Státní orgán je povinen posoudit obsah petice a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Pokud petice vzešla ze shromáždění musí být na ní uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena. Petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.

Petice a podpisové archy mohou být vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. Při shromažďování podpisů však nesmí dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

Proti odpovědi úřadu nebo jeho nečinnosti se nelze v zásadě bránit žádnými účinnými právními prostředky, se může ale podat stížnost, vystoupit na jednání zastupitelstva, věc medializovat apod.

Rada obce a kraje může podle zákona o obcích a zákona o krajích stanovit vlastní pravidla pro přijímání a vyřizování petic a také stížností.

Petice a ochrana osobních údajů
Vzhledem k tomu, že při výkonu práva petičního je zacházeno s osobními údaji (jméno a příjmení a adresa signatářů petice), je nutno v souvislosti s peticemi upozornit na vztah zákona o právu petičním a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Organizátor petice je povinen shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a uchovávat je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Získané údaje nesmí předávat jiným osobám a subjektům než správnímu orgánu, jemuž je petice určena.

Zákon o ochraně osobních údajů však nezavazuje pouze toho, kdo petici podává, ale i úřad, jemuž byla předána. Ten např. nesmí osobní údaje signatářů bez jejich souhlasu předat třetí osobě.

Petice na internetu
V současné době se petiční akce začínají čím dál častěji objevovat i na internetu. Internetová prezentace může napomoci propagaci petice a tedy získání většího počtu signatářů, podpisy získané přes internet však mají pouze symbolickou platnost, neboť zákon zatím možnost podpisu petice přes internet nezná.