7. Zákon o shromažďování

Jedním ze základních práv a svobod je i právo shromažďovací. Podle zákona č. 84/1990
Sb., o právu shromažďovacím shromáždění občanů většinou slouží k výměně informací a názorů, případně vyjadřuje postoje a stanoviska. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody, demonstrace či happeningy přístupné každému a konané na veřejném prostranství.

K veřejnému shromáždění není třeba povolení státního orgánu, podléhá však oznamovací povinnosti. Shromáždění se nesmí konat v okruhu do sta metrů od budov zákonodárného sboru a Ústavního soudu nebo od míst, kde tyto sbory nebo tento soud jednají. Oznámení o konání veřejného shromáždění občanů může podat fyzická osoba (svolavatel), která je starší 18 let a má české státní občanství, nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo skupina osob. Správní poplatek se za podání oznámení o konání shromáždění neplatí.

Lhůty pro oznámení

Konání shromáždění oznámí svolavatel alespoň 5 dní předem (v odůvodněných případech může úřad přijmout oznámení i v kratší lhůtě). K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

Úřad, kam se shromáždění oznamuje:

 • obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat,
 • pověřený obecní úřad, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu,
 • krajský úřad, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu,
 • ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje.

Pro písemné oznámení neexistuje jednotný formulář. Jednotlivé obce mají často vypracovaný vlastní formulář. Písemné oznámení musí vždy obsahovat:

 • účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení,
 • předpokládanou dobu ukončení,
 • předpokládaný počet účastníků,
 • opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení),
 • jde-li o pouliční průvod, uvádí se výchozí místo, trasa a místo ukončení,
 • jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt svolavatele (u právnické osoby její název, sídlo a také jména, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem),
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele,
 • má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Příslušný orgán může

 • Zakázat shromáždění (ještě před zahájením) - přesné podmínky stanoví zákon (například rasový podtext, ohrožení zdraví, nepřiměřené omezení dopravy, porušování zákonů, omezování práv občanů). O zákazu rozhodne příslušný orgán nejpozději do tří dnů ode dne, kdy obdržel platné oznámení o konání shromáždění.
 • Rozpustit shromáždění - přesné podmínky stanoví zákon (například shromáždění se koná bez předchozího oznámení, odchýlilo se od oznámeného účelu, účastníci páchají trestné činy). Sdělení o rozpuštění shromáždění musí obsahovat důvody rozpuštění, upozornění na neuposlechnutí výzvy a musí být učiněno tak, aby se s ním všichni účastníci mohli seznámit.
 • Sankce - svolavateli anebo pořadateli může být při porušení podmínek stanovených zákonem udělena peněžitá pokuta stejně tak jako účastníku shromáždění.

Povinnosti účastníků shromáždění

 • Účastníci shromáždění jsou povinni dbát pokynů svolavatele a pořadatelů a zdržet se všeho, co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění.
 • Po ukončení shromáždění jsou účastníci povinni se pokojně rozejít. Je-li shromáždění rozpuštěno, jsou povinni neprodleně opustit místo shromáždění. V rozchodu jim nesmí být žádným způsobem bráněno.
 • Účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe střelné zbraně, výbušniny ani jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví.
 • Provádí-li policie proti shromáždění zákrok, nesmí mít účastníci obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci.

Palackého náměstí v Praze - místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení

Od roku 2004 existuje v Praze místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení. Podrobnosti stanoví Nařízení hl. m. Prahy č. 19/2004. Jde o první takové místo v kontinentální Evropě, obdobu Speakers Corner v Londýně. Místo je vymezeno na Palackého náměstí na východě pomníkem Františka Palackého, na severu výstupem z podchodu od stanice metra Karlovo náměstí, na západní straně pásem zeleně a na jižní straně kamenným zábradlím zvýšeného parteru. Shromáždění se zde smějí konat v době od 10,00 hod. do 20,00 hod.

Zjišťování totožnosti – policista může požadovat prokázání vaší totožnosti jen z důvodů, které stanoví zákon o policii. Mezi takové důvody patří:

 • přistižení při spáchání trestného činu či přestupku,
 • od vás bude požadovat "vysvětlení",
 • budete odpovídat popisu hledané nebo pohřešované osoby,
 • budete mít na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně můžete užít k násilí,
 • zdržujete-li se v blízkosti místa spáchání trestného činu, dopravní nehody, požáru apod.,
 • jste-li oznamovatelem trestného činu či přestupku,
 • na žádost jiné osoby, ta musí mít na prokázání totožnosti právní zájem a musí také prokázat svoji totožnost.