3. Korupce ve veřejné správě

3.1. Korupce v České republice

Nízká úroveň korupce je jednou z charakteristik „civilizované ekonomiky“. Česká republika se proto za plně civilizovanou považovat nemůže. U většiny vyspělých zemí totiž dosahuje index CPI téměř dvojnásobně lepší úrovně v porovnání s ČR.

Korupce je celosvětovým jevem a jejímu potírání v ČR se věnuje celá řada institucí, a to ať již na mezinárodní úrovní či na národní úrovni.

České právní normy pojem korupce neznají. V české legislativě není zákon, který by definoval korupci jako trestný čin. Ministerstvo vnitra ČR uvádí statistiky, ve kterých se snaží zachytit korupci na principu tzv. tvrdých dat zaznamenáváním řešených nebo odhalených korupčních trestných činů.

Mezinárodní nevládní organizace Transparency International (TI), celosvětově bojující s korupcí, přisoudila České republice pro rok 2010 53. místo ze 178 zemí světa na žebříčku indexu vnímání korupce. Hodnoty tohoto indexu se pohybují v intervalu od 0 do 10 a nejvyšší hodnoty značí minimální míru korupce v dané zemi. České republice je přisuzována hodnota indexu 4,6.

Globální barometr korupce - Global corruption barometr (GCB) sleduje názory veřejnosti a její zkušenost s tzv. „drobnou“ korupcí a s jejím dopadem na každodenní život. Otázky v průzkumu zkoumají, které instituce veřejnost považuje za nejvíce zkorumpované, které oblasti života jsou nejvíce postižené korupčními praktikami. Průzkum odráží názor veřejnosti na možný vývoj korupce v budoucnu a na účinnost opatření příslušných vlád v boji proti korupci. Barometr rovněž poskytuje poznatky o zkušenostech občanů s úplatkářstvím.

Index plátců úplatků – Bribe Payers Index (BPI) byl zaveden v roce 1999 a hodnotí přední exportující země světa podle toho, jak jsou jejich domácí firmy náchylné k placení úplatků v zahraničí. BPI je výsledkem mezinárodního průzkumu prováděného pro Transparency International agenturou Gallup International Associations ve vybraných zemích světa. Česká republika nebyla zatím mezi tyto země zařazena.

Mezi projevy korupce v České republice patří především zneužívání pravomoci veřejného činitele, maření úkolů veřejného činitele z nedbalosti, příjímání úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, porušování závazných pravidel hospodářského styku, podplácení a podvod.

V ČR se setkáváme jak s drobnou, tak i velkou hospodářskou korupcí. Ve vztahu k mezinárodním subjektům, které podnikají v ČR je to v rámci drobné korupce např. vydávání vstupních víz, územní – stavební rozhodnutí, zápis do Obchodního rejstříku, celní jednání atd.

Podnikatelé uvádí, že ročně vynakládají na administrativní korupci 4,5 % ze svých celkových ročních příjmů. [1]

V oblasti velké hospodářské korupce, se v ČR setkáváme s řadou projevů. Mezi ně patří např. to, že velké firmy platí veřejným činitelům za prosazení takové legislativy, která vyhovuje jejich zájmům. Oficiální statistiky uvádí, že více než 65 % firem v ČR dalo alespoň jednou úplatek. Za získání vládní zakázky vynaložily podniky za získání kontraktu 7–9 % jeho hodnoty. [2]

Česká republika spolupracuje na mezinárodní úrovni v boji proti korupci s Evropskou unií, Radou Evropy, Organizací spojených národů, Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světovou bankou, Mezinárodním měnovým fondem nebo Interpolem.

V České republice je kladen velký důraz na spolupráci státních institucí s nevládním sektorem a veřejností. Ministerstvo vnitra spolupracuje s mezinárodní organizací Transparency International, která pravidelně zveřejňuje výsledky svých průzkumů z oblasti korupce.

Transaprency International zorganizovala průzkum, pod názvem „Globální barometr korupce“ již celkem čtyřikrát. V roce 2007 zahrnoval téměř 63 000 respondentů ze 60 zemí. V České republice byl zkoumán reprezentativní vzorek veřejnosti, přičemž respondenty bylo 492 ženy a 508 mužů starších 15 let.

V následující tabulce je uvedena hodnota bodů, které získaly jednotlivé instituce v České republice v otázce „Do jaké míry vnímáte, že jsou v této zemi korupcí ovlivněny následující sektory?“ 1 znamená zcela bez korupce, 5 znamená extrémně zkorumpovaný sektor.

Tabulka 1 Průzkum mínění o zkorumpování institucí v České republice v roce 2007

tabulka

Zdroj: Voice of the People Survey, Gallup International, 2007

Neformální sdružení společností Donath-Burson-Marsteller a Factum Invenio, publikace Fleet Sheet’s Final Word a Sociologického ústavu Akademie věd ČR provedlo průzkum vnímání korupce v České republice, které se zúčastnilo 548 aktivních politiků a 646 manažerů, kteří působí v českých podnikatelských subjektech.

Podle těchto respondentů je korupce rozšířena rovnoměrně po celém území ČR. Nejčastěji nabízejí úplatky velké české firmy a nejčastěji o ně žádají úředníci centrální správy a úředníci statutárních měst a Prahy. A tak je korupce důsledkem vysoké míry byrokracie a neetického chování úředníků, kteří žádají o úplatky. Korupce je nejrozšířenější ve stavebnictví a veřejných zakázkách. Podle manažerů firma, která uplácí, odvede horší práci než firma, která neuplácí. [3]

[1] Světová banka a Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Studie o zemích střední a východní Evropy. 2000.
[2] Tamtéž.
[3] Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologický ústav Akademie věd a The Fleet Sheet’s Final Word.