2. Zákon o úřednících samosprávných celků

Cílem zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků je jednak přiblížit výkon veřejné správy občanům a jednak zvýšit kvalitu veřejné správy posílením profesionalizace úředníků veřejné správy.

Zákon o úřednících se vztahuje na zaměstnance územního samosprávného celku, kteří jsou zařazeni k výkonu práce do úřadu územního samosprávného celku. Nevztahuje se tedy ani na členy volených orgánů územního samosprávného celku, ani na zaměstnance zařazené v organizačních složkách územního samosprávného celku. Nevztahuje se ani na strážníky obecní policie. Zákon se nevztahuje ani na zaměstnance, kteří pro územní samosprávný celek konají práci na základě dohod mimo pracovní poměr. Osobní působnost zákona je dále omezena i tím, že se nevztahuje na všechny zaměstnance zařazené v úřadu územního samosprávného celku, ale pouze na ty z nich, kteří se podílejí na výkonu správních činnosti a nevykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce nebo kteří výkon takových prací neřídí („úředníci“).

Zákon o úřednících obsahuje obecné vymezení jejich osobní působnosti. V konkrétních případech musí vedoucí úřadu určit, zda se na již obsazeném nebo volném pracovním místě vymezeném druhem práce vykonávají správní činnosti, které odůvodňují zařazení zaměstnance tyto činnosti vykonávajícího do kategorie úředníků. To lze určovat pro každé pracovní místo samostatně.

Zákon o úřednících stanovuje základní předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, kterými jsou: státní občanství České republiky, případně, u cizích státních občanů, trvalý pobyt v České republice, věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka. Vedle těchto předpokladů musí úředník splňovat i další předpoklady stanovené právními předpisy.

Zvláštní předpoklady se vztahují na vedoucí úředníky a vedoucí úřadu, kteří jsou do svých funkcí jmenováni. Ti musí vedle základních předpokladů splňovat i předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. Lustrační zákon se nevztahuje na osoby narozené po 1. prosinci 1971.

úsměv Doplňující informace

Základní povinnosti úředníka

 • dodržovat ústavní pořádek České republiky,
 • dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, pokud s nimi byl řádně seznámen,
 • hájit při výkonu správních činností veřejný zájem,
 • plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
 • prohlubovat si kvalifikaci v rozsahu stanovené zákonem,
 • jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
 • zdržet se jednání, jež by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost územního samosprávného celku,
 • zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného,
 • v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných územním samosprávným celkem, u něhož je zaměstnán, nebo na základě právních předpisů a kolektivních smluv,
 • v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání a v souvislosti s ním; to neplatí, pokud byl povinnosti mlčenlivosti zproštěn; povinnosti zachovávat mlčenlivost může úředníka zprostit vedoucí úřadu, jím pověřený vedoucí úředník nebo příslušný správní úřad podle zvláštních právních předpisů, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
 • poskytovat informace o činnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, v jakém to vyplývá z jeho pracovního zařazení,
 • při ústním nebo písemném jednání s fyzickými nebo právnickými osobami sdělit své jméno, příjmení, úřad, ve kterém je zařazen k výkonu práce, zařazení v útvaru úřadu; územní samosprávný celek v organizačním řádu může stanovit, pro které funkce a činnosti lze nahradit toto označení uvedením identifikačního čísla úředníka,
 • oznámit územnímu samosprávnému celku, že nastaly skutečnosti, které odůvodňují převedení na jinou práci nebo odvolání z funkce. Iniciativa je zde dávána za povinnost úředníkovi, nikoli zaměstnavateli.

Úředník je dále povinen

 • pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností,
 • plně využívat pracovní doby a pracovních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly,
 • řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu územním samosprávným celkem a střežit a ochraňovat jeho majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy územního samosprávného celku,
 • zachovávat pravidla slušnosti při úředním jednání a vůči ostatním zaměstnancům působícím ve veřejné správě.

Úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. To neplatí, pokud do takového orgánu byl vyslán územním samosprávným celkem, jehož je zaměstnancem. Úředníkovi, který byl do takového orgánu vyslán tímto územně samosprávným celkem, nenáleží odměna za výkon funkce podle věty první. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po skončení pracovního poměru.

Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán.

Toto omezení se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle zvláštního právního předpisu pro soud nebo správní úřad, na činnost v poradních orgánech vlády a na správu vlastního majetku.

úsměv Doplňující informace