6. Nejvyšší kontrolní úřad

6.1. Pravomoci kontrolorů NKÚ

Kontrolující jsou při provádění kontroly oprávněni

 • vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly, nedotknutelnost obydlí je zaručena,
 • požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží,
 • seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto skutečností, vydaným podle zvláštního zákona,
 • požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných, ústních a písemných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
 • zajišťovat v odůvodněných případech doklady, jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů,
 • požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků,
 • používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech, kdy je jejich použití nezbytné pro zabezpečení kontroly.

Povinnosti kontrolorů NKÚ

Povinností kontrolujících je zjistit při kontrole skutečný stav věci a jsou povinni jej prokázat doklady. Kontrolující jsou dále povinni

 • oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly,
 • šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,
 • předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí,
 • řádně ochraňovat zajištěné doklady proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,
 • pořizovat o výsledcích kontroly kontrolní protokol,
 • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly, a nezneužít znalostí těchto skutečností.