6. Nejvyšší kontrolní úřad

V Ústavě České republiky je uveden v Hlavě V.

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Zákon byl novelizován v roce 1993, 1994, 1995, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012.

Úřad je oprávněn vykonávat kontrolu

  • hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti,
  • státního závěrečného účtu České republiky,
  • plnění státního rozpočtu České republiky,
  • hospodaření s prostředky, poskytnutými České republice ze zahraničí, a s prostředky, za něž převzal stát záruky,
  • vydávání a umořování státních cenných papírů,
  • zadávání státních zakázek.

Kontrolu vykonává úřad, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, u organizačních složek státu, jakož i u právnických a fyzických osob. Úřad vykonává rovněž kontrolu hospodaření České národní banky, v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky.

Při kontrolní činnosti úřad prověřuje, zda kontrolované činnosti jsou v souladu s právními předpisy, přezkoumává jejich věcnou a formální správnost a posuzuje, zda jsou účelné a hospodárné. Zjišťované skutečnosti podléhají kontrole bez ohledu na druh a stupeň utajení.

Výsledkem kontrolní činnosti Úřadu jsou kontrolní závěry. Kontrolním závěrem se rozumí písemná zpráva obsahující shrnutí a vyhodnocení skutečností zjištěných při kontrole. Úřad zpracovává a předkládá Poslanecké sněmovně stanovisko ke zprávě o průběžném plnění státního rozpočtu a ke státnímu závěrečnému účtu České republiky, včetně kontrolních závěrů, které byly podkladem pro toto stanovisko.

Úřad na vyžádání Poslanecké sněmovny nebo Senátu ČR a jejich orgánů zpracovává v dohodnutém termínu i stanoviska k návrhům právních předpisů, týkajícím se rozpočtového hospodaření, účetnictví, státní statistiky a výkonu kontrolní, dozorové a inspekční činnosti.

úsměv Další informace: Zásady pro provádění kontrolní činnosti