5. Moc soudní

5.1. Soustava soudů

definice Soustavou soudů rozumíme organizační uspořádání soudnictví, jeho strukturu a základní vztahy mezi soudy jako jejími články.

V České republice je soudnictví uspořádáno do soustavy soudů, které vykonávají všechny jeho druhy s výjimkou soudnictví ústavního. Jedná se proto o soustavu obecných soudů. Ústavní soud je jediným soudem, který stojí mimo soustavu obecných soudů a má proto postavení soudu zvláštního.

Ústava zavedla čtyřstupňový systém soudů (okresní, krajské, vrchní a nejvyšší). Postupně se v zákonech definovaly okresní a výjimečně i krajské soudy jako soudy nalézací, krajské a vrchní soudy jako soudy odvolací a nejvyšší soudy jako soudy, které rozhodováním o mimořádných opravných prostředcích zejména přispívají ke sjednocování judikatury.

Organizační články soustavy soudů

V České republice tvoří soustavu soudů

  • okresní soudy: na roveň jsou jim postaveny obvodní soudy v hlavním městě Praze a Městský soud v Brně,
  • krajské soudy: na roveň postavený Městský soud v Praze,
  • vrchní soudy: sídlí v Praze a v Olomouci,
  • nejvyšší soudy: Nejvyšší soud v Brně a Nejvyšší správní soud v Brně.

Krajské soudy sídlí v sídlech krajů podle dřívějšího územního uspořádání a mají pobočky v sídlech vyšších územních celků (pokud v nich není krajský soud).

Činnost soudů

  • okresní a jim na roveň postavené soudy působí ve velké většině věcí, projednávaných v občanském soudním řízení, jako soudy prvního stupně,
  • krajské soudy a Městský soud v Praze mají dvojí roli. Působí jako odvolací soudy (soudy druhého stupně) v případech, kdy soudem prvního stupně byl okresní soud. Kromě toho působí jakou soudy prvního stupně v případech stanovených zákonem,
  • vrchní soudy jsou odvolacími soudy v případech, kdy soudem prvního stupně byl krajský soud,
  • nejvyšší soud rozhoduje především o dovolání jako mimořádném opravném prostředku proti pravomocným rozhodnutím krajských a vrchních soudů jako soudů odvolacích. Rozhoduje dále i v jiných zvláštních případech stanovených zákonem.