4. Moc výkonná

4.2. Vláda České republiky

Vláda České republiky je v Ústavě definována jako vrcholný orgán výkonné moci.

Vláda ČR se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

úsměv Další informace: slib členů vlády

Vláda je odpovědná ze své činnosti Poslanecké sněmovně. Rozhoduje ve sboru a k přijetí jejího usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech jejích členů. K provedení zákona může vláda vydávat nařízení. Ve vládě je uskutečněna dělba práce tak, že ministři řídí jednotlivá odvětví národního hospodářství a státní správy, tzv. rezorty. Podle svých rezortů se nazývají např. ministr financí. Ve svém rezortu ministr rozhoduje a nese odpovědnost sám. Rezortní ministři jsou v čele vrcholných úřadů svých rezortů – ministerstev.

Pravomoc vlády

  • podávat Poslanecké sněmovně návrhy zákonů,
  • vyjádřit se ke všem návrhům zákonů,
  • žádat, aby Poslanecká sněmovna skončila projednávání vládního návrhu zákona do tří měsíců od jeho předložení, pokud s tím vláda spojí žádost o vyslovení důvěry,
  • členové vlády mají právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a komisí a udělí se jim slovo, kdykoliv o to požádají,
  • k provedení zákona, a v jeho mezích, je vláda oprávněna vydávat nařízení, které podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

úsměv Současná vláda České republiky odkaz na aktuální informace

Vláda jako vrcholný orgán výkonné moci rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvům, jiným ústředním orgánům státní správy, nebo jimi řízeným orgánům.

Rozhodnutí vlády mají formu usnesení vlády. Usnesení vlády zavazují všechny členy vlády, ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, ostatní správní úřady a další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Úřad vlády sídlí v budově Strakovy akademie v Praze na Malé Straně.

Vláda se zpravidla schází jedenkrát týdně na svém pravidelném zasedání. Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony. Předseda vlády svolává schůzi vlády zasláním programu schůze s určením data a místa konání všem členům vlády. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda vlády nebo pověřený ministr. Vláda rozhodnutí přijímá formou usnesení vlády na základě písemného materiálu předloženého členem vlády, výjimečně na základě ústní informace, jde-li o věc, která nesnese odkladu. Usnesení vlády musí schválit nadpoloviční počet všech členů vlády a zavazuje všechny její členy, ministerstva a další orgány státní správy. Jednání vlády jsou neveřejná a pořizuje se z nich písemný záznam, který stejně jako přijatá usnesení vlády se zveřejňuje na internetových stránkách Úřadu vlády.

Působnost Úřadu vlády ČR upravuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Činnost úřadu řídí vedoucí Úřadu vlády ČR, s výjimkou organizačních věcí státní služby a služebních vztahů státních zaměstnanců. V těchto věcech postupuje vedoucí Úřad vlády ČR podle zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). Vedoucího Úřadu vlády jmenuje a odvolává vláda.