2. Obecní samospráva

2.12. Rozpočet obce

Každá obec plní úkoly, které vyplývají z její samostatné nebo i přenesené působnosti. Zajišťování těchto úkolů vyžaduje velký objem finančních prostředků.

Hlavním nástrojem obce pro jejich zabezpečení je její rozpočet. Ten je jedním z nejdůležitějších a také nejsledovanějších dokumentů obce. Plní několik funkcí současně

  • je bilancí příjmů a výdajů,
  • ročním finančním plánem,
  • právní normou a veřejným dokumentem. 

Při zpravování rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. Ten obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o

  • dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,
  • finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrech obce.

Rozpočet je upraven tzv. rozpočtovou skladbou, která je základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Tento systém umožňuje srovnatelné sledování příjmů, výdajů, salda hospodaření a jeho financování v soustavě veřejných rozpočtů České republiky.

Rozpočet obce sestavuje každá obec pro každý kalendářní rok zvlášť. Nejprve je zveřejněn návrh rozpočtu (na úřední desce obce) a to nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Poté je návrh rozpočtu projednán a doporučen radou obce a finančním výborem, zastupitelstvu obce ke schválení.

Pokud obec nemá schválen návrh rozpočtu před 1.1. kalendářního roku, musí být přijato rozpočtové provizorium.

V případě, že během roku jsou obci přiznány dotace nebo získá jiný příjem, musí se již tento schválený rozpočet opravit, tzv. rozpočtovým opatřením. Neboť na každý příjem musí být taky výdaj (a to hlavně v případě účelových dotací), jinak jde o porušení rozpočtové kázně.