2. Obecní samospráva

2.11. Hospodaření obce

Obec může být vlastníkem majetku, který musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, který musí evidovat, chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.

Obec nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob. Výjimku tvoří ručení za závazky

  • vyplývající ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu,
  • vyplývající ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do obcí vlastněných nemovitostí,
  • těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát,
  • těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji nebo státem přesahuje 50 %,
  • bytových družstev.

Za závazky obce stát neručí, pokud tento závazek nepřevzal smluvně. Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.

Pokud chce obec prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku musí zveřejnit svůj záměr po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce a to vyvěšením na úřední desce obecního úřadu nebo způsobem v místě obvyklým. Zájemci musí mít možnost vyjádřit se a předložit své nabídky. Cena při úplatném převodu se sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny musí být zdůvodněna.

Stát má právo při bezúplatném převodu či přechodu movitých věcí, práv a nemovitostí na obec a při finanční spoluúčasti na pořízení takového majetku obcí vyhradit si stanovení podmínek pro další hospodaření a nakládání s tímto majetkem. Kraj má právo při darování movitých věcí, práv a nemovitostí obci a při finanční spoluúčasti na pořízení takového majetku obcí vyhradit si stanovení podmínek pro další hospodaření a nakládání s tímto majetkem.

Obec dá přezkoumat auditorem hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, případně provedení mimořádného přezkoumání svého hospodaření. Hospodaření např. měst Brno, Ostrava a Plzeň přezkoumá Ministerstvo financí, pokud si město nedá přezkoumat své hospodaření auditorem. Náklady hradí obec ze svých rozpočtových prostředků.

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků. Sestavení závěrečného účtu obce se řídí zvláštním zákonem.