2. Obecní samospráva

2.9. Statutární města

Statutární města jsou města, která jsou sídly VÚSC. Patří mezi ně Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav, Prostějov a Jablonec nad Nisou.

Území statutárním měst se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy.

Územně členěná statutární města upravují své vnitřní poměry ve věcech správy města statutem, který je vydáván formou obecně závazné vyhlášky obce.

Statut statutárního města

Městské obvody a městské části jednají za statutární město v záležitostech jim svěřených zákonem a v mezích zákona statutem.

Ve statutu je uvedeno:

 • výčet jednotlivých městských obvodů a městských částí a vymezení jejich území,
 • pravomoc orgánů města na úseku samostatné a přenesené působnosti,
 • pravomoc orgánů městských obvodů a městských částí na úseku samostatné a přenesené působnosti,
 • vzájemnou součinnost mezi orgány města a orgány městských obvodů a městských částí,
 • zdroje peněžních příjmů městských obvodů a městských částí a druhy výdajů v souvislosti s plněním úkolů v samostatné a přenesené působnosti,
 • způsob projednání návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení města s městskými obvody a městskými částmi a způsob jejich zveřejňování v městských obvodech a městských částech,
 • způsob projednání územně plánovací dokumentace města a programu rozvoje města s městskými obvody a městskými částmi,
 • majetek města, který se svěřuje městským obvodům a městským částem, a rozsah oprávnění městských obvodů a městských částí při nakládání s tímto majetkem a při výkonu s tím souvisejících práv,
 • rozsah oprávnění městských obvodů a městských částí zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky.

Městskému obvodu nebo městské části může statutární město na úseku samostatné působnosti svěřit

 • schvalování programu rozvoje městského obvodu nebo městské části,
 • rozhodování o majetkoprávních úkonech,
 • zřizování trvalých a dočasných fondů městského obvodu a městské části,
 • ukládání pokut,
 • výkon funkce zaměstnavatele pro zaměstnance zařazené do úřadu městského obvodu a nebo městské části či jejich organizační složky.

Městské obvody a městské části nemohou vydávat obecně závazné vyhlášky nebo nařízení.

Správce městského obvodu nebo městské části jmenuje a odvolává z funkce tajemník magistrátu. Správce města, městského obvodu a městské části plní úkoly správce obce. Ten zabezpečuje výkon přenesené působnosti, jde-li o obec, kde není tajemník obecního úřadu a dále úkoly v oblasti samostatné působnosti. Správce obce je v čele obecního úřadu. Jde-li o obec, kde byla zřízena funkce tajemníka obecního úřadu, je tajemník podřízen správci obce.

úsměv Písemnosti statutárního města