2. Obecní samospráva

2.8. Orgány zastupitelstva obce a rady obce

Zastupitelstvo si zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, rada jako své iniciativní a poradní orgány komise.

Výbory

  • Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu obce.
  • Zastupitelstvo vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Pokud v obci žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje se výbor pro národnostní menšiny. Příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.
  • Předsedou výboru (kromě osadního) je vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý. Je nejméně tříčlenný. Jeho členem nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Činnost výboru
Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Finanční výbor
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor
Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
, je-li zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce, k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Osadní výbor
V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní výbory. Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů výboru určí zastupitelstvo obce. Členy výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. Předsedu výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

Pokud požádá na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Osadní výbor je oprávněn

  • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
  • vyjadřovat se k připomínkách a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

Komise

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.

Pokud je komisi svěřen výkon přenesené působnosti, stává se také výkonným orgánem. Předsedou komise může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti.

Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.