2. Obecní samospráva

2.7. Tajemník obecního úřadu

V obcích s pověřeným obecním úřadem, v obcích s rozšířenou působností a v ostatních obcích se může zřídit funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce.

Je odpovědný starostovi obce za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Pokud v obci není zřízena funkce tajemníka obce, plní jeho úkoly starosta obce.

Tajemník obecního úřadu

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním. Nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.