2. Obecní samospráva

2.6. Obecní úřad

Zvláštní postavení mezi orgány obce má obecní úřad. V něm se uskutečňují každodenní úkoly z oblasti samostatné působnosti obce i úkoly z oblasti přenesené působnosti (výkonu státní správy), kdy obecní úřad plní funkci správního úřadu.

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu (je-li tato funkce zřízena) a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začlenění zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu.

Obecní úřad

  • v oblasti samostatné působnosti
    • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce,
    • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
  • vykonává přenesenou působnost,
  • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.