2. Obecní samospráva

2.4. Rada obce

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů. Pokud je starosta nebo místostarosta odvolán z funkce, přestává být také členem rady obce.

V obci, v níž není zřízena rada obce, plní její funkci starosta.

Schůze rady obce

Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. K jednotlivým bodům svého jednání může přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby. Je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený program schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí.

Rada obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti jednání rady obce.

Radě obce je vyhrazeno

 • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu,
 • plnit vůči právnickým osobám a zařízením založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce,
 • plnit funkci valné hromady, je-li obec jediným akcionářem nebo jediným společníkem,
 • vydávat nařízení obce,
 • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
 • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu,
 • jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu, rozhodovat o platech vedoucích odborů obecního úřadu,
 • zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 • kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
 • stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecném úřadu a v organizačních složkách obce,
 • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce, tuto působnost může obecní rada svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
 • přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
 • uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách,
 • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 • schvalovat organizační řád obecního úřadu,
 • plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Je-li odvolána rada obce jako celek, zůstává starosta i místostarosta i nadále ve funkci. Je-li starosta a místostarosta odvolán ze své funkce současně s ostatním členy rady obce, pověří zastupitelstvo obce výkonem funkcí starosty, popřípadě místostarosty některého člena zastupitelstva obce a současně mu vymezí rozsah jeho oprávnění na dobu do zvolení nového starosty popřípadě místostarosty.