2. Obecní samospráva

2.3. Zastupitelstvo obce

Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta (primátor), obecní úřad (městský úřad, magistrát, úřad městského obvodu nebo městské části). Zastupitelstvo si zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, rada jako své iniciativní a poradní orgány komise.

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů před dnem volem do zastupitelstev v obcích. Při stanovení počtu zastupitelstva přihlédne zastupitelstvo zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu k 1. lednu roku, v němž se konají volby.

Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení nebo způsobem v místě obvyklým.

úsměv Další informace

Práva člena zastupitelstva obce

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo

 • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,
 • vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila, písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
 • požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce, informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Povinnosti člena zastupitelstva

Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Střet zájmů

Pokud by mohlo u člena zastupitelstva obce dojít ke střetu zájmů, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. Orgán obce pak rozhodne, zda existuje důvod pro jeho vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti.

Pravomoc zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Zastupitelstvu obce je např. vyhrazeno:

 • schvalovat program rozvoje obce,
 • schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a dovolávat je z funkce,
 • zřizovat a zrušovat obecní policii,
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 • pokud není zřízena rada obce, vydává nařízení obce.

úsměv Všechny pravomoce zastupitelstva obce

Správce obce

Pokud se neuskuteční v obci vyhlášené volby pro nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva nebo proto, že nebyla ustavena okrsková volební komise, dojde k rozpuštění zastupitelstva obce, zanikne mandát všem členům zastupitelstva obce a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci nebo není zvolen starosta do 6 měsíců od ustavujícího zasedání, popřípadě ode dne, kdy byl odvolán starosta nebo se funkce vzdal jmenuje ředitel krajského úřadu správce obce z řad zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu.

Správce obce zabezpečuje výkon přenesené působnosti, jde-li o obec, kde není tajemník obecního úřadu a dále úkoly v oblasti samostatné působnosti. Správce obce je v čele obecního úřadu. Jde-li o obec, kde byla zřízena funkce tajemníka obecního úřadu, je tajemník podřízen správci obce.

Správce obce zůstává zaměstnancem kraje. Osobní výdaje spojené s výkonem funkce správce obce hradí kraj. Činnost správce obce kontroluje ředitel krajského úřadu a končí dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce nebo dnem zvolení starosty. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce podá správce obce zprávu o výkonů své funkce a o stavu hospodaření a majetku obce.