2. Obecní samospráva

2.2. Členění obcí a jejich číselníky

Obce se liší podle objemu výkonu přenesené působnosti.

Podle objemu výkonu přenesené působnosti se člení obce do tří stupňů:

  • obce I. stupně
  • obce II. stupně = obce s pověřeným obecním úřadem
  • obce III. stupně = obce s rozšířenou působností

Obce I. stupně

Vedou evidenci obyvatel, zajišťují v obci volby, zabezpečují ochranu veřejného pořádku atd.

Číselník obcí
Český statistický úřad zavedl číselník obcí (CISOB), který začal fungovat od 1. 9. 2002 a je od roku 2003 používán při přípravě a zpracování statistických úloh na úrovni obcí a je aktualizován vždy k l. l. každého roku. Podle tohoto číselníků existuje v České republice k 1. 1. 2010 6 249 obcí.

Obce II. stupně s pověřeným obecním úřadem

Zajišťují různé činnosti (stavební úřady, matriky, ..) za malé obce na základě dohody mezi obcemi nebo rozhodnutí.

Číselník obcí s pověřeným obecním úřadem
Číselník obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) byl zaveden sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb., o zavedení číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem. V platnost vstoupil dne 1. 1. 2003. Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. byly vymezeny správní obvody pro obce s pověřeným obecním úřadem (POU). K 1. 1. 2010 je v České republice 388 obcí s pověřeným obecním úřadem.

Pověřený obecní úřad
Jako pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené působnosti označován obecní úřad, který vedle přenesené působnosti vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. Prováděcím předpisem je zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Příloha č. 1 tohoto zákona obsahuje seznam obcí s pověřeným obecním úřadem.

Obce III. stupně s rozšířenou působností

Zajišťují činnosti živnostenských úřadů, vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, vedení registru motorových vozidel, péčí o nepřízpůsobivé občany, vyplácení sociálních dávek.

Číselník obcí s rozšířenou působností
Číselník obcí s rozšířenou působností (CISORP) byl zaveden sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb., o zavedení číselníku obcí s rozšířenou působností. V platnost vstoupil dne 1. 1. 2003. Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. byly vymezeny správní obvody pro obce s rozšířenou působností (ORP). K 1. 1. 2010 je v České republice 205 obcí s rozšířenou působností.

Číselník správních obvodů hlavního města Prahy
Číselník správních obvodů hlavního města Prahy (CISSOP) byl zaveden s platností od 1. 1. 2003. Popisuje členění hlavního města Prahy na správní obvody, jejichž vymezení je dáno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 25/18 z 21. 12. 2000 s účinností od 1. 7. 2001. Správní obvody jsou: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha 16, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22.

Číselník statutárních měst
Zákon o obcích uvádí taxativní výčet statutárních měst. K 1. 1. 2004 zákon uvádí 19 statutárních měst.

Číselník městských částí
Český statistický úřad zavedl číselník městských částí (CISMC), který začal fungovat od 1. 9. 2002 a je od roku 2003 používán při přípravě a zpracování statistických úloh na úrovni městských částí a je aktualizován vždy k 1. 1. každého roku.