2. Obecní samospráva

2.1. Zákon o obcích

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyjádření vlády. Obec, která byla městem před 17. 5. 1954, je městem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, kdy se obec stává městem. Obec je městysem čili městečkem (typ obcí mezi městem a vsí), pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec, která byla oprávněná užívat označení městys přede dnem 17. 5. 1954, je městysem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, od kterého se obec stává městysem.

Statutární města jsou města, která jsou sídly VÚSC. Zákon o obcích je taxativně vyjmenovává.Území statutárním měst se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy.

úsměv Další informace

Obec je spravována zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta a obecní úřad.

Ve městě je zastupitelstvo města a dalšími orgány města jsou rada města, starosta a městský úřad.

Ve statutárním městě je zastupitelstvo města, dalšími orgány statutárního města jsou rada města, primátor a magistrát.

V městském obvodu statutárního města je zastupitelstvo městského obvodu, dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta a úřad městského obvodu.

V městské části je zastupitelstvo městské části, dalšími orgány je rada městské části, starosta a úřad městské části.

Obec může zřizovat obecní policii jako organizační složku obce.

Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

Občan obce, který dosáhl věku 18 let má právo

  • volit a být volen do zastupitelstva obce,
  • hlasovat v místním referendu,
  • vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,
  • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,
  • nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,
  • požadovat projednání určité záležitosti a v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce, je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,
  • podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty, podání orgány obce vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Území obce

Obec má jedno nebo více katastrálních území. Dvě nebo více obcí, které spolu sousedí, se mohou na základě dohody sloučit. Území obce po sloučení tvoří území slučovaných obcí. Obec se také může připojit k jiné obci, se kterou sousedí.

úsměv Další informace

Názvy obcí

Každá obec má svůj název, jehož změnu musí odsouhlasit Ministerstvo vnitra. Samostatný název mají také části obce, které jsou evidenčními jednotkami vytvářenými budovami s čísly popisnými a čísly evidenčním přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území. Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na nichž se tyto části obce nacházejí.

úsměv Další informace

Spolupráce obce s jinými subjekty

Při výkonu své samostatné působnosti mohou obce vzájemně spolupracovat

  • na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu,
  • na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí,
  • zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona dvěma nebo více obcemi.

Mezi dvěma nebo více obcemi je uzavírána smlouva ke splnění konkrétního úkolu na dobu určitou nebo neurčitou. Musí mít písemnou formu a musí být předem schválena obecními zastupitelstvy. Majetek získaný výkonem společné činnosti obcí se stává spoluvlastnictvím všech zúčastněných obcí. Ze závazků vůči třetím osobám jsou obce zavázány společně a nerozdílně, není-li smlouvou stanoveno jinak.

Svazek obcí

Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany a prosazování jejich společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazky obcí jsou právnickými osobami, které spolupracují na základě smlouvy, jejíž přílohu tvoří stanovy. Předmětem činnosti svazku obcí mohou být úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata atd.

Spolupráce s obcemi jiných států

Obce mohou spolupracovat s obcemi jiných států a být členy mezinárodních sdružení místních orgánů. Obce a svazky obcí mohou uzavírat s obcemi a se svazky obcí jiných států smlouvy o vzájemné spolupráci a to na základě písemné smlouvy, která musí být schválena obecními zastupitelstvy. Právnická osoba může na základě smlouvy o spolupráci vzniknout jedině dovoluje-li to Parlamentem schválená a vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Vznik právnické osoby nebo členství v již existující právnické osobě, podléhá souhlasu Ministerstva vnitra po předchozím projednání s Ministerstvem zahraničních věcí.

Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami

Obce mohou spolupracovat s právnickými i fyzickými osobami.