4. Vnitřní správa

4.6. Ochrana osobních údajů

Státní správa a ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Předmětem právní úpravy je ochrana osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a stanovení podmínek, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do jiných států.

Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Zákon se vztahuje také na veškeré zpracovávání osobních údajů až k němu dochází automatizované nebo jinými prostředky.

Zákon upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, citlivé údaje, povinnosti při zabezpečování osobních údajů, oznamovací povinnosti. Likvidaci osobních údajů, ochranu práv subjektů údajů, nápravu nemajetkové újmy a náhradu škody.

Úřad pro ochranu osobních údajů je nezávislý orgán. Ve své činnosti postupuje nezávisle a řídí se pouze zákony a jinými právními předpisy. Do je činnosti lze zasahovat jen na základě zákona. Úřad hlavně vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení tohoto zákona, projednává přestupky a jiné správní delikty a uděluje pokuty podle tohoto zákona.

Úřad se skládá z předsedy, inspektorů a zaměstnanců. Kontrolní činnosti Úřadu vykonávají inspektoři a pověření zaměstnanci (kontrolující). Předsedu Úřadu jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu Parlamentu České republiky. Jeho funkční období je 5 let. Inspektora jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu parlamentu České republiky. Jeho funkční období je 10 let. Úřad vede registr povolených zpracování osobních údajů.