4. Vnitřní správa

4.5. Cestovní doklady

Vydávání cestovních dokladů upravuje zákon 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Do zemí s vízovou povinnosti je nutné platné vízum. Některé země kromě toho vyžadují zvláštní doklady v závislosti na druhu cestovního ruchu, na způsobu přepravy, respektive použitého dopravního prostředku např. očkovací průkaz, překlad dokladů do jiného jazyku, mezinárodní řidičský průkaz apod.

Cestovním dokladem se rozumí cestovní pas, cestovní průkaz, diplomatický pas, služební pas, náhradní cestovní doklad Evropské unie a jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy.

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa.

Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (dále jen "e-pas") se vydává občanům od 5 let věku. Občanům starším 5 let a mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti 10 let. Tento pas se vydává ve lhůtě 30 dnů.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (dále jen "cestovní pas bez strojově čitelné zóny") se vydává s dobou platnosti 6 měsíců, občanovi mladšímu 5 let s dobou platnosti 1 rok. Tento pas se vydává ve lhůtě do 15 dnů.

Cestovní průkaz lze vydat občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, a to v odůvodněných případech, např. při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí. Vydává se k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Cestovní průkaz vydá zastupitelský úřad s dobou platnosti nejvýše 6 měsíců.

Při zažádání o nový cestovní doklad se předkládá občanský průkaz a dosavadní cestovní doklad. Při žádosti o druhý cestovní doklad je potřeba jeho pořízení zdůvodnit. Při zažádání o první cestovní doklad pro děti se předkládá osvědčení o státním občanství ČR. Dalším dokladem u prvního cestovního dokladu je rodný list dítěte. U každého dalšího cestovního dokladu pro dítě je potřeba předložit jeho rodný list.

Žádost o vydání cestovního dokladu podává občan osobně nad 15 let, v období 15-18 let je potřeba připojit k žádosti ověřený podpis zákonného zástupce. U osob do 15 let žádá o vydání CD zákonný zástupce. Pokud žádost podává pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy nebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova nařízená soudem, připojí k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Převzít cestovní doklad musí občan osobně, u dětí do 15 let nebo osob zbavených způsobilosti, případně s omezenou způsobilostí, pouze zákonný zástupce.

Zažádat o vydání cestovního dokladu je možné pouze na úřadu příslušném k jeho vydání dle místa trvalého pobytu žadatele (30 dní), případně na kterémkoliv zastupitelském úřadu kromě konzulárního (120 dní). Převzetí nového dokladu je možné u stejného úřadu, kde bylo zažádáno.

Při podání žádosti o vydání E-pasu je vždy nutná osobní přítomnost budoucího držitele cestovního pasu.

Žádost o vydání e-pasu může podat:

  • Občan starší 18 let.
  • Občan starší 15 let a mladší 18 let musí k žádosti připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem, to neplatí, pokud zákonný zástupce žádost podepíše přímo před pracovníkem příslušným k vydání e-pasu. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překážkou překonatelnou.
  • Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
  • Za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena, podává žádost zákonný zástupce.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce nebo dává k této žádosti souhlas Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Žádost lze podat:

  • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu) nebo u kteréhokoliv matričního úřadu,
  • v zahraničí na zastupitelském úřadu

Vyhotovený cestovní pas lze převzít u orgánu, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, popř. jiného orgánu uvedeného v žádosti.