4. Vnitřní správa

4.4. Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Podmínkou vydání OP je státní občanství České republiky.

O vydání prvního občanského průkazu žádá zákonný zástupce občana mladšího 15 let nejdříve 60 dní před dovršením tohoto věku, nejpozději v den patnáctých narozenin. Občan po dovršení věku 15 let může požádat o vystavení občanského průkazu buď sám nebo prostřednictvím jím pověřeného zástupce.

Vydávání občanských průkazů státním občanům České republiky a vedení evidence občanských průkazu upravuje zákon o občanských průkazech.

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky. Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

Občanský průkaz obsahuje údaje stanovené zákonem podobiznu občana a jeho podpis. Zákon stanoví povinné a nepovinné údaje v občanském průkazu. Povinným údajem je např. jméno, příjmení, rodné jméno, datum, místo a okres narození, rodné číslo, pohlaví, statní občanství, rodinný stav a trvalý pobyt občana. Nepovinným údajem je např. akademický titul.

Občan má povinnosti:

a) chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a zneužitím,
b) ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, že nastaly shora uvedené skutečnosti,
c) požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů ode dne, kdy skončila jeho platnost.

Evidence občanských průkazů je vedena v informačním systému, jehož provozovatelem je ministerstvo.