4. Vnitřní správa

4.3. Evidence obyvatel

Evidence obyvatel je upravena zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.

Evidence obyvatel obsahuje údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyky státní občanství a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, manželem nebo registrovaným partnerem.

Zákon taxativně uvádí, které údaje se vedou v informačním systému o občanech a o cizincích. Jsou to např. následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, obec a okres narození, rodné číslo a státní občanství, u cizince jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo.

Osobní údaje z informačního systému poskytují ministerstvo, krajský úřad a obce s rozšířenou působností za podmínek stanovených zákonem. Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ministerstvo, obecní úřad nebo ohlašovna údaje vedené v informačním systému k jeho osobě v rozsahu stanoveném v zákoně. Po úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky uchovávají po dobu 50 let.

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít je jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním číslem, a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi objektu.

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Za občana mladšího 15 let, zbaveného způsobilosti k právním úkonům hlásí změnu zákonný zástupce. Je možné i přihlášení změny adresy na základě ověřené plné moci.

Předkládá se vyplněný přihlašovací lístek (originální tiskopis), platný občanský průkaz, u kterého není oddělena vyznačená část v důsledku již jednou provedené změny trvalého pobytu. Po návratu z ciziny se předkládá cestovní pas, po nabytí státního občanství i doklad o jeho nabytí. Dále je potřeba předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad opravňující užívání bytu (nájemní smlouva). Úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k travnému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části po doložení vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva) občanovi, jemuž zaniklo užívací právo k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt, nebo jeho vymezenou část. Tento akt je možné využít například, pokud nový majitel bytu nebo domu zjistí, že je v objektu stále ještě přihlášen původní majitel, po rozvodu manželství se ani po soudním vypořádání jeden z manželů, který není vlastníkem objektu odmítá odhlásit apod.