4. Vnitřní správa

4.2. Matriky

Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky.

Matrika se dělí na:

  • matriku narození, pro kterou se vede kniha narození,
  • matriku manželství, pro kterou se vede kniha manželství,
  • matriku úmrtí, pro kterou se vede kniha úmrtí.

Působnost na úseku matrik a další činnosti stanovené zákonem vykonávají:

  • Obecné úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které vymezí Ministerstvo vnitra,
  • Ministerstvo vnitra.

Matriční úřad vede matriční knihy, sbírky listin a to pro obec, v níž má sídlo a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu a pro území vojenského újezdu.

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí občanů, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno – střed (zvláštní matrika).

Zákon stanoví taxativně, které zápisy se uvádí do matričních knih. Zápisy se provádí rukopisně do předem svázaných knih. Podle zákona č. 301/2000 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2001, se matriční události, matriční skutečnosti, změny a opravy vedou souběžně pomocí výpočetní techniky.

Příslušný k zápisu narození a úmrtí do matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila nebo zemřela. K provedení zápisu o rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou je příslušný Úřad městské části Praha l.

Příslušný k zápisu o uzavření manželství je matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k uzavření manželství. K vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, je příslušný matriční úřad, v jeho správním obvodu má být manželství uzavřeno.

úsměv Další informace k uzavření manželství a narození v cizině

Ztráta matričního dokladu

Vydávání matričního dokladu se řídí zákonem č. 301/2000 Sb, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobou, která je oprávněna jednat v případě ztráty matričního dokladu a žádosti o vydání druhopisu je fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, vnuci), zplnomocnění zástupci a fyzická osoba, která prokáže, že doklad potřebuje k uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků.

O vydání druhopisu matričního dokladu, musí žadatel požádat osobně nebo písemně u matričního úřadu, kde je narození, manželství nebo úmrtí zapsáno v matriční knize, tzn. v místě narození, uzavření manželství nebo úmrtí.