3. Vyšší územní samosprávné celky

3.8. Obecně závazné vyhlášky a nařízení kraje

Podle zákona o kraji se obecně závazné vyhlášky a nařízení kraje vyhlašují tak, že se uveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje v tištěné podobě, pokud právní předpis nestanoví jinak. Právní předpis kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku, pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti.