3. Vyšší územní samosprávné celky

3.7. Spolupráce veřejné správy a soukromého sektoru

Významnou charakteristikou krajského rozpočtu je spolupráce veřejné správy a soukromého sektoru. Patří k nim podpora podnikání, partnerství veřejného sektoru a veřejné zakázky.

Podpora podnikání – finanční podpora se týká především malých a středních podniků (MSP) a velkých zahraničních investorů. MSP jsou podporovány formou dotací nebo zvýhodněných úvěrů, zahraniční investoři formou daňových úlev, zrychleného odepisování apod.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru – tzv. PPP – public private partnership - soukromý sektor dodá zčásti nebo zcela finanční zdroje na pořízení a provoz veřejných statků a služeb, zároveň tyto statky vybuduje event. i provozuje. Provozovat je může jako vlastník nebo jsou mu pronajaty veřejnou správou. Výnos z provozu postupně uhradí investiční náklady podnikatele a nakonec se veřejný statek stane veřejným majetkem.

Veřejné zakázky – zadávají se formou výběrového řízení, které má pravidla daná zákonem o veřejných zakázkách.