3. Vyšší územní samosprávné celky

3.5. Majetek kraje

Na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetků krajů došlo k převodu majetku státních příspěvkových a rozpočtových organizací, u kterých se stal zřizovatelem kraj (školy, nemocnice, převedeny byly také některé druhy komunikací (silnice 2. a 3. třídy) a peněžní prostředky na účtech.

Kraje získávaly majetek i na základě dalších zákonů a dále investováním nebo nákupem.
Majetek kraje musí být využíván účelně a hospodárně a kraj je povinen pečovat o jeho zachování a rozvoj, jakož i o jeho ochranu před zničením, poškozením apod.
O nakládání s majetkem kraje rozhoduje zastupitelstvo kraje, rada kraje a krajský úřad.