3. Vyšší územní samosprávné celky

3.3. Orgány kraje

Tvoří volené zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje, zvláštní orgány kraje a krajský úřad.

Zastupitelstvo kraje

Je základním orgánem kraje. Spravuje kraj v rozsahu stanoveném zákonem o krajích. Ta se týká především samostatné působnosti.

Počet členů zastupitelstva kraje určuje Zákon o krajích. Odvíjí se od počtu obyvatel v kraji:

 • do 600 000 obyvatel – 45 členů zastupitelstva,
 • 600 000 – 900 000 obyvatel – 55 členů zastupitelstva,
 • nad 900 000 obyvatel – 65 členů zastupitelstva.

Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva je počet obyvatel k 1. 1. roku, ve kterém se konají volby.

Vyhrazené působnosti zastupitelstva kraje je možné rozdělit do dvou velkých skupin, první je obsahově spojena s veřejnoprávními záležitostmi a druhá s majetkovými záležitostmi.

Z působnosti zastupitelstva kraje lze uvést zejména

 • právo předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR,
 • předkládat návrhy Ústavnímu soudu ČR na zrušení právních předpisů,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,
 • zřizovat a zrušovat výbory,
 • rozhodovat o nabytí a převodu nemovitých věcí, rozhodovat o poskytování dotací z vlastních prostředků nebo z rozpočtu kraje.

Mezi nejdůležitější rozhodovací a schvalovací pravomoci zastupitelstva patří schvalovat program rozvoje územního obvodu kraje a územně plánovací dokumentaci nebo schvalovat rozpočet a závěrečný účet kraje, atd. Zastupitelstvo volí hejtmana, jeho náměstky a další členy rady kraje, zřizuje a ruší výbory zastupitelstva, vydává obecně závazné vyhlášky, rozhoduje o spolupráci s jinými subjekty. Pro platnost rozhodování je nutná nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů kraje.

Rada kraje

Je to výkonný orgán kraje v samostatné působnosti. Odpovídá za své činnosti zastupitelstvu kraje. Podle zákona může rozhodovat i ve věcech přenesené působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada kraje zastupitelstvu kraje. V přenesené působnosti rozhoduje jen tehdy, když tak stanoví zákon (např. vydávání nařízení kraje).

Členy rady kraje jsou hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady.

Rada kraje připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva. Zabezpečuje hospodaření kraje podle schváleného rozpočtu, rozhoduje o některých majetkoprávních úkonech kraje, uzavírá nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách. Aby usnesení rady kraje bylo platné, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina členů rady. Rada zřizuje nebo ruší komise rady kraje, stanovuje počet zaměstnanců krajského úřadu, na návrh ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává vedoucí odborů krajského úřadu, ukládá krajskému úřadu úkoly v samostatné působnosti a kontroluje jejich plnění, plní funkci valné hromady a vydává nařízení kraje v přenesené působnosti.

Hejtman kraje

Zastupuje kraj navenek, je odpovědný zastupitelstvu kraje. Jeho pravomoci a odpovědnost vymezuje zákon o krajích. Hejtman je odpovědný za zajištění přezkoumání hospodaření kraje. Na základě zmocnění zákonem zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány. Jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu (se souhlasem ministra vnitra), stanovuje mu podle platných předpisů plat. Hejtmana zastupují náměstci hejtmana, které volí zastupitelstvo ze svých členů. Rada kraje může ukládat hejtmanovi úkoly jen v rozsahu své působnosti.

Hejtman podepisuje spolu s náměstkem hejtmana právní předpisy kraje, odpovídá za informování občanů a činnosti kraje a vykonává další úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti, pokud jsou mu svěřeny zastupitelstvem, nebo stanoví-li tak zákon. Má právo pozastavit usnesení rady kraje, má-li za to, že je nesprávné, a věc předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva.

Krajský úřad

Je to výkonný orgán, který zabezpečuje výkon veřejné správy na území kraje. Plní úkoly, které mu v samostatné působnosti ukládá zastupitelstvo kraje, pomáhá v činnosti výborům zastupitelstva, plní úkoly ukládané radou kraje v samostatné působnosti a pomáhá v činnosti komisím rady kraje. Krajský úřad je typickým regionálním správním úřadem, který např. přezkoumává rozhodnutí vydaná obcemi ve správním řízení, ukládá sankce podle zákona, kontroluje činností obcí ve vybraných oblastech.

Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory a oddělení.

Ředitel krajského úřadu je zaměstnancem kraje. Plní úkoly stanovené zastupitelstvem v samostatné působnosti, zajišťuje úkoly z přenesené působnosti, plní funkci statutárního orgánu vůči zaměstnancům krajského úřadu, řídí a kontroluje jejich práci, vydává organizační a pracovní řád krajského úřadu, řídí a kontroluje činnost organizačních složek a příspěvkových organizací kraje. Ze své činnosti se odpovídá hejtmanovi kraje. Nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutí a jeho funkce je neslučitelná s funkcí poslance a senátora Parlamentu ČR a s funkcí člena zastupitelstva kraje.

Poradní a iniciativní orgány kraje

Poradní a iniciativní orgány kraje tvoří výbory a komise.

 • Výbory
  Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva kraje, úzce spolupracují se zastupitelstvem kraje, předkládají zastupitelstvu kraje různá doporučení návrhy usnesení – pro jejich doporučení musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů příslušného výboru. Počet výborů závisí na rozhodnutí zastupitelstva. Počet členů výborů – nejméně však pětičlenného – závisí na rozhodnutí zastupitelstva kraje. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva kraje.
  Obligatorně musí být zřízen finanční a kontrolní výbor, výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, výbor pro národnostní menšiny. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být hejtman, zástupce hejtmana, ředitel krajského úřadu, osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na krajském úřadu.
  Finanční výbor kontroluje např. hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje nebo využití dotací poskytnutých krajem obcím. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady.
  Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost posuzuje
  a vyjadřuje se k síti škol a školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám v působnosti kraje. Vyjadřuje se k poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.
  Zákon o krajích věnuje zvláštní pozornost výboru pro národnostní menšiny, který zřizuje kraj povinně vždy, když v jeho územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k jiné národnosti než české.
 • Komise
  Rada kraje si může jako své iniciativní a poradní orgány zřizovat komise. Mohou jí předkládat návrhy, náměty, jsou jí ze své činnosti odpovědné. Pro jejich doporučení, usnesení musí být nadpoloviční většina všech členů komise.