3. Vyšší územní samosprávné celky

3.2. Zákon o krajích

Kraj se vymezuje třemi základními znaky. Tvoří ho:

  •  území, na kterém se nacházejí obce a města,
  • občané ČR s trvalým pobytem v obcích na území kraje,
  • posledním znakem je působnost kraje.

Kraje se odlišují v rozloze, počtu obyvatel, struktuře osídlení atd. Mohou mít svůj znak a vlajku. Jestliže kraj znak nebo vlajku nemá, může mu předseda Poslanecké sněmovny (na jeho návrh) vlajku či znak udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může také vlajku nebo znak na žádost kraje změnit. Znak a vlajku kraje mohou užívat kraje, jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou znak kraje užívat jen se souhlasem kraje.

Občanem kraje může být fyzická osoba, která je občanem ČR a má trvalý pobyt v obci nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje. Tento občan, který dosáhl věku 18 let, má např. právo:

  • vyjadřovat na zasedání zastupitelstva kraje svá stanoviska k projednávaným věcem,
  • nahlížet do rozpočtu kraje, závěrečného účtu kraje, usnesení zápisů z jednání zastupitelstva kraje atd.,
  • podávat orgánům kraje návrhy, připomínky a podněty.