Úvod do problematiky veřejné správy

Syrovátková, J. Úvod do problematiky veřejné správy

3. Vyšší územní samosprávné celky

Podle zákona je kraj územním společenstvím občanů, kterému náleží právo na samosprávu. Toto právo vykonávají orgány kraje v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami kraje. Kraj je veřejnoprávní korporací, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má vlastní majetek a hospodaří s ním samostatně za podmínek stanovených zákonem. Je orgánem veřejné správy, který má pravomoc rozhodovat o dění v regionu.

Kraj může k plnění svých úkolů zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky bez právní subjektivity anebo spolupracovat s ostatními územními samosprávnými celky, jinými subjekty nebo vstupovat do regionálních seskupení se zahraničními partnery.

Občanem kraje je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je přihlášena k trvalému pobytu v některé obci nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.

Občan kraje, který dosáhl věku osmnácti let, má zejména právo volit a být volen do zastupitelstva, zúčastnit se zasedání zastupitelstva a vyjadřovat své stanovisko k projednávaným otázkám, podávat orgánům kraje návrhy, připomínky a podněty, které musí být vyřízeny bezodkladně nejpozději do 60 dnů, hlasovat v krajském referendu. Některá oprávnění mají i osoby, které dosáhly věku osmnácti let a jsou cizími státními příslušníky, jsou-li přihlášeny k trvalému pobytu v některé obci nebo vojenském újezdu v územním obvodu kraje, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.