3. Vyšší územní samosprávné celky

Podle zákona je kraj územním společenstvím občanů, kterému náleží právo na samosprávu. Toto právo vykonávají orgány kraje v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami kraje. Kraj je veřejnoprávní korporací, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má vlastní majetek a hospodaří s ním samostatně za podmínek stanovených zákonem. Je orgánem veřejné správy, který má pravomoc rozhodovat o dění v regionu.

Kraj může k plnění svých úkolů zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky bez právní subjektivity anebo spolupracovat s ostatními územními samosprávnými celky, jinými subjekty nebo vstupovat do regionálních seskupení se zahraničními partnery.

Občanem kraje je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je přihlášena k trvalému pobytu v některé obci nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.

Občan kraje, který dosáhl věku osmnácti let, má zejména právo volit a být volen do zastupitelstva, zúčastnit se zasedání zastupitelstva a vyjadřovat své stanovisko k projednávaným otázkám, podávat orgánům kraje návrhy, připomínky a podněty, které musí být vyřízeny bezodkladně nejpozději do 60 dnů, hlasovat v krajském referendu. Některá oprávnění mají i osoby, které dosáhly věku osmnácti let a jsou cizími státními příslušníky, jsou-li přihlášeny k trvalému pobytu v některé obci nebo vojenském újezdu v územním obvodu kraje, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.