Obecný úvod do právní problematiky

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 141/2009 Sb., o návykových látkách

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění vyhl. č. 507/2005 Sb .

Vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce