souhrn Souhrn ke studijnímu textu:

Kapitola „Možnosti evaluace a autoevaluace školy a výchovného poradenství“ je věnována důležitému tématu úzce souvisejícímu s optimalizací výchovně vzdělávací práce školy a zároveň zvyšování její kvality. Ředitelům škol, učitelům a výchovným poradcům podává jednak obecný přehled a legislativní stránku problematiky, ale i pravidla pro evaluační a autoevaluační práci. Výchovný poradce ve stati nalezne přehled nutné dokumentace a odkazy na podpůrné projekty, které mu mohou pomoci při plánování autoevaluace školy. Pozornost je věnována také obtížím při autoevaluaci a etice autoevaluace. Podstatný oddíl kapitoly tvoří přehled možností a metod, které má škola k autoevaluaci své práce. Metody, které kapitola čtenáři osvětluje, jsou rozděleny na metody standardizované, kriteriální, nestandardizované a evaluační na základě analýzy dokumentace a výsledku hodnocení žáků. Každá oblast je osvětlena na konkrétních ukázkách odpovídajících metod. Čtenář se tak seznamuje například s dotazníkem školní výkonové motivace, s možností měření postojů žáků ke školním předmětům a podobně. Novým příspěvkem k autoevaluaci školy a učitele je podkapitola popisující autodiagnostické metody. Tyto metody umožňují pedagogům udělat krok za hranice autoevaluce v oblasti výchovně vzdělávací činnosti směrem k analýze vlastních konceptů, které tuto činnost do značné míry řídí. Čtenář je seznamován například s postupem, jak je možné zjišťovat učitelovo pojetí úspěšného žáka. Závěrečná část kapitoly je pak věnovaná výkladu možností vytvoření vlastního autoevaluačního nástroje na příkladu zapojení kognitivních procesů žáků ve vyučování.

Posledná zmena: pondelok, 27 januára 2014, 11:57