cíle Po prostudování by měl být studující schopen dosáhnout následujících cílů:

Školní třída:

 • Porozumění pojmu školní třída.
 • Chápat zákonitosti, formy, sociální prostředí třídy.
 • Zorientovat se ve skupinových rolí třídy a v třídní hierarchii.
 • Dokázat využít sociálních pozic k formování zdravého třídního kolektivu.

Skupinová dynamika:

 • Osvojit si základní pojmy v dané problematice.
 • Vyznat se ve skupinové dynamice třídy a dokázat s ní pracovat.
 • Porozumět vlivu koheze a napětí na vývoj skupiny.
 • Orientovat se ve vývojových stádiích vytváření třídy.

Práce se třídou:

 • Orientovat se ve formách práce se třídou.
 • Seznámit se s principy, strategiemi a metodikou třídnické hodiny.
 • Dokázat pracovat se stavebními prvky třídnické hodiny.
 • Osvojit si pravidla práce v kruhu a vyvarovat se možným rizikům.
 • Definovat roli učitele při práci se třídou.
 • Porozumět významu problému v systému třídy i školy a hledat řešení problému prostřednictvím grafu systemické prevence.

Diagnostika třídy :

 • Orientovat se v termínech sociometrie.
 • Znát základní sociometrické nástroje.
 • Osvojit si základní možnosti diagnostiky třídy a třídního klimatu.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM