ČESKÁ ASOCIACE DRAŽEBNÍKŮ1. Co je aukce

Aukce je proces kupování a prodávání zboží nebo služeb nabízených za určitou cenu. Během aukce jsou přijímány nabídky a následně je zboží či služba prodána tomu, kdo nabídl nejvíce. Podle ekonomické teorie by měla aukce splňovat alespoň jeden mechanismus výměny nebo sadu obchodních pravidel pro výměnu.
Existuje mnoho variací na základní formu aukce, které zahrnují různé časové limity, minimální nebo maximální limity nabídek, speciální pravidla upravující vítězné nabídky a prodejní ceny. Účastníci aukce by neměli znát identitu nebo akce dalších účastníků. Podle druhu aukce mohou být nabízející přímo na místě osobně anebo se aukce mohou zúčastnit vzdáleně prostřednictvím mnoha prostředků, nejčastěji pomocí telefonu a internetu. Prodávající obvykle platí aukcionáři nebo aukční společnosti provizi, která je počítána jako určité procento z konečné prodejní ceny.


2. Primární typy aukcí


2.1 Anglická aukce
Anglická aukce je také známá jako otevřená aukce se zvyšující se cenou. Tento typ je pravděpodobně nejčastější formou aukce, která se v současnosti používá. Účastníci dávají otevřené nabídky jeden proti druhému, přičemž každá následující nabídka je vyšší než ta předchozí. Vyvolávač musí oznámit ceny, dražitelé musí sami vyvolat svoje nabídky (nebo je musí vyvolat jejich zástupce jejich jménem) nebo musí být nabídky odevzdány elektronicky, kdy je veřejně zobrazena současná nejvyšší nabídka. V některých případech může být maximální nabídka podána vyvolávačem, který ji musí nabídnout jménem dražitele podle jeho instrukcí. Aukce končí, pokud žádný z účastníků již dál nechce nabízet, v takovém případě získává dražitel s nejvyšší nabídkou draženou položku a musí zaplatit nabídnutou částku. Případně, pokud prodávající stanovil minimální prodejní cenu s předstihem (rezervovaná cena) a konečná nabídka nedosahuje výše této ceny, položka zůstane neprodána. Někdy vyvolávač stanoví minimální částku, o kterou musí následující nabídka přesáhnout současnou nejvyšší nabídku. Nejvýznamnějším rozlišovacím faktorem tohoto typu aukcí je to, že současná nejvyšší nabídka je vždy známá ostatním (potenciálním) dražitelům. Anglická aukce je obvykle používána pro prodej majetku, nejčastěji starožitností a uměleckých děl, ale také zboží ze druhé ruky a realit. Je nutné, aby byli přítomni nejméně dva dražitelé.


2.2 Holandská aukce

Holandská aukce také známá jako otevřená aukce s klesající cenou. V tradiční Holandské aukci začne vyvolávač s vysokou nabídnutou cenou, která je snižována, dokud není někdo z účastníků ochoten akceptovat vyvolávačovu cenu. Účastník, který v aukci vyhrál, zaplatí oznámenou cenu. Holandská aukce je pojmenována podle svého nejznámějšího příkladu – Holandské tulipánové aukce. („Holandská aukce“ je také občas užívána pro popis online aukcí, kde je současně prodáváno mnoho identických položek stejnému počtu dražitelů.) Kromě prodeje řezaných květin v Nizozemí se Holandská aukce používá pro komodity podléhající zkáze - jako jsou ryby a tabák. V praxi se ovšem Holandská aukce příliš nepoužívá.


2.3 Obálková metoda

Zjednodušeně by se dala popsat jako aukce se zapečetěnými nabídkami, kde vyhrává nejvyšší nabídka. V tomto typu aukce všichni dražitelé odevzdají současně svoje zapečetěné (uzavřené) nabídky, takže žádný dražitel nezná nabídku žádného dalšího účastníka. Dražitel s nejvyšší nabídkou platí cenu, kterou uvedl. Tento typ aukce je odlišný od Anglické aukce, kde smí dát svoji nabídku vždy pouze jeden dražitel. Kromě toho, když dražitelé neznají nabídky ostatních účastníků, nemohou pak podle jejich nabídek upravit svoji vlastní nabídku. Tento způsob nabídek přináší stejný výsledek jako Holandská akce. Obálkové metody jsou obvykle využívány v případě veřejných soutěží, částečně pro vládní smlouvy a aukce na pronájem dolů.


2.4 Vickreyova aukce

Vickreyova aukce se dá popsat jako aukce se zapečetěnými nabídkami, kde vyhrává druhá nejvyšší nabídka. Tento typ aukce je téměř identický s obálkovou metodou až na to, že vítězný dražitel zaplatí druhou nejvyšší nabídku. Je to velmi podobné dražebnímu systému na eBayi, kde vítěz platí druhou nejvyšší nabídku plus přihazovací přírůstek (tj. 10%). Ačkoli je Vickreyova aukce velmi důležitá v dražební teorii, v praxi se téměř nepoužívá.


3. Sekundární typy aukcí

Aukce se zaplacením všech nabídek (All-pay auction) je typem aukce, kdy všichni dražitelé musí zaplatit své nabídky i v případě, že nevyhrají.

Výkupní aukce je aukcí se stanovenou cenou (výkupní cena), kterou může kterýkoli dražitel akceptovat v kterémkoli časovém okamžiku v průběhu aukce, čímž okamžitě ukončí dražbu a získá draženou položku. Pokud žádný dražitel nevyužije možnosti výkupu před koncem dražby, vyhrává dražitel s nejvyšší nabídkou, kterou následně zaplatí. Možnosti výkupu mohou být buď dočasné, nebo trvalé. Dočasná možnost výkupu trvá pouze do vyhlášení první nabídky. Poté již není možné dražbu vykoupit. Naproti tomu při trvalé možnosti výkupu je možné dražbu vykoupit po celou dobu dražení, dokud aukce není uzavřena. Výkupní cena může zůstat po celou dobu dražení stejná, nebo se může měnit podle přednastavených pravidel

Kombinatorická aukce je jakákoli aukce pro současný prodej více než jedné položky, kdy dražitelé mohou dávat nabídky na bázi „všechno nebo nic“ na „balíčky“ spíše než jen na jednotlivé položky. To znamená, že dražitel může specifikovat, že zaplatí za položky A a B, ale jen pokud je dostane obě.

Aukce s nerezervovanou cenou také známá jako absolutní aukce, je aukce, ve které jsou položky na prodej prodávány nezávisle na ceně. Z pohledu prodávajícího může být tento typ aukce velmi přitažlivý, protože tím, že není stanovena žádná rezervovaná cena, může potenciálně přilákat více dražitelů díky možnosti výhodné koupě. Pokud se aukce zúčastní více dražitelů, může být dosaženo vyšší ceny, protože se dražitelé předhánějí v přebíjení svých nabídek. Tento typ aukce je protikladem aukce s rezervovanou Aukce s rezervovanou cenou je aukce, kde nemusí být položky na prodej prodány, pokud není konečná nabídka dostatečně vysoká, aby uspokojila prodejce – tj. prodávající si ponechává právo akceptovat nebo odmítnout nejvyšší nabídku.

Obrácená aukce je typem aukce, ve kterém jsou obráceny role prodávajícího a kupujícího. Primárním cílem je tlačit kupní ceny dolů. V obrácené aukci soutěží prodejci o zprostředkování zboží nebo služby, nabízejí postupně nižší ceny, dokud některý z kupujících není ochotný dát nižší nabídku.

Tichá aukce je variantou Anglické aukce, kde se nabídky píší na list papíru. Na předem stanoveném konci aukce vyhrává draženou položku nejvyšší uvedená nabídka. Tato aukce se často používá při charitativních událostech, kdy se draží mnoho věcí zároveň a kdy je čas na dražbu pevně stanoven. Aukce je „tichá“ v tom smyslu, že není stanoven žádný vyvolávač.


4. Zákon o veřejných dražbách

Zákon upravuje problematiku veřejných dražeb (veřejné jednání za účelem přechodu vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby na osobu, která učiní nejvyšší nabídku). Veřejná dražba může být buď dobrovolná, navrhovatelem je vlastník, správce konkurzní podstaty či likvidátor. Nebo nedobrovolná (na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je právně doložena).

Zákon upravuje mimo jiné:
• výši odměny dražebníka;
• náležitosti dražební vyhlášky;
• odhad ceny předmětu dražby;
• průběh dražby; nabytí vlastnictví;
• věcná břemena;
• předkupní právo.

Zákon o veřejných dražbách vešel v účinnost dne 1. 5. 2000, jako snaha zprůhlednit proces zpeněžování movitého a nemovitého majetku, posílit postavení zástavních věřitelů při uplatňování jejich práv. Čas a desetiletá praxe ukázaly, že v rámci dalšího vývoje vymahatelnosti práva v České republice, je ZVD poněkud zkostnatělý, potřebuje mnohé úpravy s cílem, aby se proces dražby zefektivnil, byl jednodušší, levnější, průhlednější a zejména srozumitelnější pro případné zájemce o tuto formu zpeněžení, včetně využití elektronických dražeb.


5. Česká asociace dražebníků


5.1 Vznik

Česká asociace dražebníků byla založena registrací Stanov ČAD Ministerstvem vnitra ČR dne 10. 1. 2000 jako živnostenské společenstvo dražebníků. Sdružuje fyzické či právnické osoby, které jsou oprávněny vykonávat koncesovanou živnost dražebníka – provádění veřejných dražeb. Tito vykonávají činnost na základě zákona číslo 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. V současné době je největším profesním sdružením dražebníků a licitátorů v ČR. Členy ČAD se mohou stát i specialisté v oblasti krizového managementu, správy majetku, likvidátoři, správci konkurzních podstat, advokáti, aj.

5.2 Cíle

Základním cílem ČAD je zastupovat a hájit zájmy dražebníků a pomáhat jim při výkonu jejich činnosti, s vysokou profesní a etickou úrovní, rovněž tak navazovat kontakty s domácími i zahraničními profesními organizacemi. Důležitou oblastí je pořádání konferencí, seminářů, školení a dalších akcí při vzájemné výměně zkušeností a tím i napomáhat rozvoji nových poznatků a zvyšovat odbornou úroveň svých členů. ČAD spolupracuje i s orgány státního dohledu a dalšími institucemi a chce se spolupodílet na tvorbě právních norem souvisejících s výkonem činnosti asociace. Je garantem výběru nejvhodnějšího dražebníka či licitátora a supervizorem spolupráce dražebníka s věřitelem či správcem majetku.

Konkrétním příkladem dobré spolupráce ČAD se státní správou, a to zejména s ministerstvem pro místní rozvoj, jako orgánem státního dohledu nad dražebníky, Úřadem pro veřejné informační systémy a Českou poštou, s.p., je projekt efektivnějšího využití tzv. Centrální adresy (místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené zákonem o veřejných zakázkách viz. www.centralniadresa.cz) -  ve vztahu k podnikatelskému prostředí, prezentaci profesních společenstev dražebníků a zpřehlednění předmětů dražeb formou tzv. dodatečné informace. Od konce března 2001 již existuje přímý odkaz z této centrální adresy na stránku www.drazby-cad.cz, kde jsou uvedeny k jednotlivým dražebním vyhláškám podrobné charakteristiky předmětů dražeb (mj. foto, video).

5.3 Statistika provedených dražeb

Dle údajů na Centrální adrese (www.centralniadresa.cz), jejímž provozovatelem je Česká pošta, s.p., provedeno do 31.3.2010 téměř 32 tisíc dražeb s celkovým objemem draženého majetku více než 107 miliard Kč. Členové ČAD se podíleli na této „dražební statistice“ více než 50% a v každoročním přehledu největších dražebníků obsazují přední pozice. Tato čísla tedy jednoznačně ukazují, že forma zpeněžení dražbou dle ZVD má svůj smysl, trh ji akceptuje a v procesu zpeněžování má své nezastupitelné místo.


5.4 Seznam členů České asociace dražebníků

• 1. Pohledávková s.r.o.
• Agentura BERM, sro.
• Agentura GARANT s.r.o.
• ALMIRA s.r.o.
• Augustinová & Partner s.r.o.
• BFT Management, a.s.
• Bláha Štěpán, Ing.
• BUSSMARK,s. r.o.
• DRAŽBY CZ s.r.o.
• Egidas s.r.o.
• GAUTE, a.s.
• H&B REAL, kom.spol.
• JZ stavební, s.r.o.
• Koutník & Partner, a.s.
• Krajčír Dušan, Mgr.
• MGH-CONSULT spol. s r.o.
• NEMOREL - dražební společnost, s.r.o.
• ODOAKER, a.s.
• Ostravská aukční síň s.r.o.
• REALITAS, s.r.o.
• Realitní společnost ZVONEK, s.r.o
• Top Credit, a.s.
Última modificación: lunes, 27 de enero de 2014, 11:57