ASOCIACE PENZIJNÍCH FONDŮ ČR


1. Asociace penzijních fondů České republiky

Asociace penzijních fondů České republiky (APF ČR) je dobrovolné zájmové sdružení právnických osob, zejména penzijních fondů. Tato asociace byla založena 25. června 1996 na ustavující členské schůzi ve formě samostatného právního subjektu. Navázala na činnost předchozí APF ČR, která nebyla nadána právní subjektivitou a zanikla při vzniku nové asociace. 


Předmět činnosti APF ČR je následující:
• koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy svých členů;
• propagovat myšlenku penzijního připojištění;
• připomínkovat legislativní návrhy a jiná opatření, která se týkají oblasti penzijního připojištění a jiných zájmů penzijních fondů a iniciovat jejich změny;
• působit jako poradenské a informační centrum;
• podporovat a organizovat vzdělávací a vědeckou činnost;
• reprezentovat společné zájmy svých členů vůči zahraničí, navazovat a rozvíjet styky s obdobnými institucemi v zahraničí a participovat na procesu přibližování podmínek penzijního připojištění ČR standardům Evropské unie;
• dbát na dodržování etiky vztahů mezi členy APF ČR a účastníky penzijního připojištění;
• působit k odstraňování rozporů mezi členy APF ČR, organizovat odbornou, právní a věcnou součinnost při řešení procesů slučování, splývání a zániku penzijních fondů s cílem eliminovat případné negativní důsledky pro image penzijního připojištění a jeho účastníky.

Co se týče organizační struktury, tak hlavní orgány APF ČR tvoří prezident, čímž se stal předseda představenstva a generální ředitel ING Penzijního fondu, inženýr Jiří Rusnok. Dalšími orgány jsou dva viceprezidenti a sedm členů prezídia. Dále jsou zde zřízeny odborné komise, kterých je celkem šest (komise pro informatiku a provozní správu fondů, ekonomická, legislativní, etická komise, komise pro pojistnou matematiku a nakonec komise PR aktivit a vnějších vztahů).

Členství v APF je dobrovolné a může nabýt dvou forem. V prvním případě se jedná o řádné členství, které vzniká na základě jednostranného přistoupení penzijního fondu.

Druhá forma je členství přidružené, které je otevřeno pro právnické osoby, působící v oblastech navazujících na penzijní připojištění nebo s ním úzce souvisí. Přidružené členství vzniká na základě žádosti o členství, po jejím schválení prezídiem APF ČR.

2. Tabulky a grafy


Loňský rok byl pro penzijní fondy úspěšný, aspoň z hlediska zisku a počtu účastníků. Co se týče počtu obyvatelstva, který se rozhodli zapojit do penzijního připojištění, tak jejich míra rostla a to i při ekonomické krizi. Zatímco k 31. 12. 2008 bylo evidováno 4 295 603 účastníků penzijního připojištění, na konci roku 2009 se nechalo penzijně připojistit 4 470 178 lidí. Během roku 2009 byl zaznamenán nejvyšší nárůst ve druhém čtvrtletí, kde počet účastníků vzrostl o více jak 58 000.


Nejvyšší podíl připojištěných zaujímala v roce 2008 věková skupina od 50 do 59 let zastoupená 24,2 %, což znamená pokles oproti roku 2007. Vzrůst zaznamenala skupina ve věku nad 60 let – z podílu 22,32 % na 23,4 %. V ostatních věkových kategoriích nedošlo k výraznějším změnám oproti roku 2007.

V případě rozdělení podílu účastníků penzijního připojištění podle pohlaví, tak více pojistit se nechávají ženy, jejichž podíl je 53 %, muži zaujímají o něco menší podíl (47 %).

Aktiva penzijních fondů byla k 30. 06. 2009 vykázána ve výši 197,8 miliard Kč, což je o 20,5 miliard Kč více než v 30. 06. 2008 (177,3 miliard Kč).

Prostředky evidované ve prospěch účastníků zaznamenávají stálý nárůst. K 31.12 2008 bylo na účtech účastníků 186,1 miliard. Ve čtvrtém čtvrtletí 2009 to bylo již 200,2 miliard Kč. Celoroční nárůst představoval 14 miliard.

Zisk penzijních fondů byl k 31. 12. 2009 vykázán v celkové výši cca 2,6 miliardy Kč. Po mimořádně slabém výsledku v roce 2008, kdy zisk k 31. 12. 2008 činil „pouze“ 718 milionů, jim zisk v roce 2009 opět vyrostl o úctyhodných 1,9 miliard Kč.

Na konzervativní investiční politice penzijních fondů se ani v loňském roce nic nezměnilo. Nejvíce prostředků účastníků bylo k 31. 12. 2009 umístěno v dluhopisech, a to 81,5 %    (78,8 % na konci roku 2008), v pokladničních poukázkách 1,1 % (3,5 % na konci roku 2008). Na termínovaných vkladech a účtech bylo 11,3 % spravovaných prostředků (9,6 % na konci roku 2008), do akcií směřovalo pouze 1,7 % (3,1 % na konci roku 2008).


4. Členové APF ČR

Během roku 2009 operovalo na trhu 10 penzijních fondů. Do likvidace nevstoupil v loňském roce žádný penzijní fond. Státní dozor nebyl nucen přijmout žádné rozhodnutí o likvidaci již od roku 2002. Do konce roku 2001 skončilo v likvidaci celkem 12 penzijních fondů. Jejich podíl na trhu byl však malý. Snížení počtu operátorů z původních 47, které obdržely licenci (dva činnost nikdy nezahájily) byl tedy důsledkem proběhlých fúzí.

K 1. 1. 2010 je sdruženo v APF ČR 10 penzijních fondů. Uvedený počet prezentuje stoprocentní členství schválených penzijních fondů aktivně působících na trhu. K uvedenému datu působí v APF ČR dva přidružení členové.


Seznam členů APF ČR:

1. AEGON Penzijní fond, a. s.
2. Allianz penzijní fond, a. s.
3. AXA penzijní fond, a. s.
4. ČSOB PF Progres, a. s. – člen skupiny ČSOB
5. ČSOB PF Stabilita, a. s. – člen skupiny ČSOB
6. Generali penzijní fond, a. s.
7. ING Penzijní fond, a. s.
8. PF České pojišťovny, a. s.
9. PF České spořitelny, a. s.
10. PF Komerční banky, a. s.


Seznam přidružených členů APF ČR:

1. Deloitte Advisory s. r. o.
2. KPMG Česká republika, s. r. o.


4. 1. AEGON Penzijní fond, a. s.

AEGON zahájil obchodní činnost na českém trhu v dubnu 2005 jako specialista na prodej především investičního životního pojištění. V roce 2007 startuje AEGON Penzijní fond. AEGON tak dnes přináší kvalitu a nadstandardní nabídku v oblastech, na které se jako světový expert na investice, pojištění a penze primárně zaměřuje.

Tab. č. 2 AEGON PF v číslech
Obchodní jméno AEGON Penzijní fond, a. s.
Datum vzniku 15. 6. 2007
Generální ředitel Ing. Vladimír Bezděk, M. A.
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Základní jmění (kapitál) 50 mil.
Celková aktiva (k 30. 06. 2009) 1 281 mld.
Zisk nebo ztráta (k 30.06.20009) - 15 553 mil.
Počet účastníků (k 31. 12. 2009) 97 283
Prostředky evidované ve prospěch účastníků (k 31. 12. 2009) 2 148 mil.

5 hlavních výhod AEGON Penzijního připojištění:

1. Bonus pro ty, kteří spoří déle
• AEGON Penzijní fond poskytne po splnění podmínek daných penzijním plánem účastníkům penzijního připojištění výnosový bonus, který zvyšuje zhodnocení jejich prostředků.
2. Výhodné zhodnocení vložených prostředků
• Zhodnocování prostředků na účtu penzijního připojištění patří dlouhodobě k jedněm  z nejvýhodnějších a zároveň nejbezpečnějších nástrojů peněžního trhu.
3. Žádné poplatky za založení a vedení účtu
• Účet penzijního připojištění je veden zcela bez poplatků.
4. Garance prostředků na účtu silného akcionáře s ratingem A+
• Globální síla koncernu garantuje splnění všech závazků vůči účastníkům penzijního připojištění AEGON.
5. Prémie +2 % pro ty, kteří si spoří víc
• 2% zhodnocení navíc těm, kdo za první rok naspoří víc než 1,5 násobek průměrné mzdy, bonus pro ty, kdo spoří déle jak 5 let.4. 2. Allianz penzijní fond, a. s.

Allianz penzijní fond, a. s., byl založen 31. 8. 1997 valnými hromadami jeho právních předchůdců. Vznikl splynutím Allianz-HYPO penzijního fondu, a. s. a Živnobanka - penzijního fondu, a. s. s názvem Allianz - Živnobanka penzijní fond, a. s. Název penzijního fondu byl změněn na Allianz penzijní fond v návaznosti na odkup 45% akcií fondu Allianz pojišťovnou od Živnostenské banky v závěru roku 2000, nové jméno bylo zapsáno 26. února 2001. Oba původní fondy zanikly bez likvidace a Allianz penzijní fond, a. s., je jejich právním nástupcem v plném rozsahu.

Tab. č. 3 Allianz PF v číslech
Obchodní jméno Allianz penzijní fond, a. s.
Datum vzniku 1. 10. 1997
Generální ředitel JUDr. Petr Poncar
Depozitář Komerční banka, a. s.
Základní jmění (kapitál) 60 mil
Celková aktiva (k 30. 06. 2009) 7 399 mld.
Zisk nebo ztráta (k 30. 06. 2009) 119 032 mil.
Počet účastníků (k 31. 12. 2009) 143 275
Prostředky evidované ve prospěch účastníků (k 31. 12. 2009) 7 959 mil.


Výhody:

• Allianz penzijní fond jako jeden z mála penzijních fondů v České republice nyní nabízí svým klientům novou službu nazvanou „Daňový automat“.
- Daňový automat je jedinečná služba Allianz penzijního fondu pro všechny účastníky, kteří chtějí jednoduše využívat daňové úlevy spojené s penzijním připojištěním. Mezi základní výhody této služby pro klienty patří: všechny úkony spojené se službou jsou zdarma, sjednáním této služby se k ničemu nezavazují a snadno si sníží daňový základ a tak ušetří na daních.
- Dle příspěvků zaplacených účastníkem během každého kalendářního roku je vždy pro měsíc prosinec vypočtena Allianz penzijním fondem částka příspěvku účastníka tak, aby účastník získal maximální částku pro odpočet ze základu daně. Účastníkovi penzijního připojištění tak odpadá veškerá námaha a administrativa spojená se změnami výše měsíčního příspěvku. Znamená to, že Allianz penzijní fond provádí se souhlasem účastníka všechny potřebné úkony zcela automaticky a zdarma.
• Alilianz penzijní fond také chystá kreditní kartu. Při platbě touto kartou se určité procento z nákupu připíše na účet fondu. Také nabízí prémie 2 % z převáděné částky.
• Allianz penzijní fond dosahuje se 3 procenty zdaleka nejvyššího zhodnocení vkladu mezi všemi penzijními fondy s více než 100 000 klienty.


4. 3. AXA penzijní fond, a. s.


Na českém trhu působí již od roku 1994 (do března 2007 ještě pod názvem Winterthur penzijní fond a.s.). V počtu klientů má 19% podíl na trhu, v objemu spravovaných aktiv dokonce 24,3% podíl. AXA penzijní fond zvítězil v kategorii penzijních fondů v soutěži MasterCard Banka roku 2007 a získal prestižní ocenění Penzijní fond roku 2007. V roce 2008 ve stejné kategorii obdržel druhé místo. AXA penzijní fond patří s téměř 530 000 klienty mezi 3 největší penzijní fondy v České republice. AXA penzijní fond spravuje klientům v České republice více než 33 miliard Kč, což jej řadí na 2. místo na trhu. Finanční magazín World Finance vybral AXA penzijní fond mezi tři nejlepší české penzijní fondy v rámci ocenění World Finance Global Pension Funds Awards 2010.


  Tab. č. 4 AXA PF v číslech
Obchodní jméno AXA penzijní fond, a.s.
Datum vzniku 1. 12. 1994
Generální ředitel Ing. Dušan Doliak
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Základní jmění (kapitál) 399 mil
Celková aktiva (k 30. 06. 2009) 34 434 mld.
Zisk nebo ztráta (k 30. 06. 2009) 274 199 mil.
Počet účastníků (k 31. 12. 2009) 526 744
Prostředky evidované ve prospěch účastníků (k 31. 12. 2009) 33 139 mil.

AXA penzijní fond přináší pro klienty řadu výhod:

• Bezplatné zřízení penzijního připojištění
- Za zřízení a vedení penzijního připojištění neplatí klienti žádné poplatky.
• Zajímavé zhodnocení vložených prostředků
- AXA penzijní fond dosáhl v České republice zhodnocení 6,4 % p.a. (průměr za období 1995-2006), které patřilo mezi nejvyšší na trhu.
• Bonus 500 Kč při uzavření penzijního připojištění on-line
- Odměna je rovna polovině klientova průměrného sjednaného měsíčního příspěvku, maximálně však 500 Kč. Tato odměna bude připsána na účet klientova penzijního připojištění po 12 měsících následujících poté, co jeho smlouva o penzijním připojištění nabude účinnosti a bude uhrazen první měsíční příspěvek, a to za podmínky, že na účtu bude v té době připsáno 12 smluvně sjednaných měsíčních příspěvků v plné výši, uhrazených včas ve smlouvou sjednaných termínech.
• 1 % z každého nákupu s AXA kartou
- Členové AXA Clubu můžou platit své nákupy platební kartou AXA. Z každé zaplacené částky se připíše na jejich účet penzijního připojištění až 11 %.
• Přístup k účtu penzijního připojištění
  -  AXA Penzijní fond klientům nově nabízí internetový přístup na jejich individuální účet penzijního připojištění.

4. 4. ČSOB Penzijní fond Progres, a. s.

ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, zahájil svou činnost v roce 1995 a je právním nástupcem Penzijního fondu Spokojenosti, Hornického penzijního fondu Ostrava a Zemského penzijního fondu, a.s. ČSOB PF Progres poskytuje všechny druhy penzí a dalších dávek, které může penzijní fond v České republice poskytovat. ČSOB Penzijní fond Progres byl oceněn zlatou medailí v soutěži Zlatá koruna 2006, 2007 a bronzovou medailí v roce 2008 na poli nejlepších finančních produktů - kategorie penzijní připojištění.

V roce 2008 se penzijní fond propracoval na sedmé místo na trhu jak z pohledu počtu účastníků, tak i z pohledu objemu spravovaných prostředků účastníků. Společně se sesterským ČSOB PF Stabilita mu patří třetí místo v počtu klientů.


Tab. č. 5 ČSOB PF Progres v číslech
Obchodní jméno ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB
Datum vzniku 14. 02. 1995
Generální ředitel RNDr. Zuzana Uxová
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Základní jmění (kapitál) 320 mil
Celková aktiva (k 30. 06. 2009) 8 076 mld.
Zisk nebo ztráta (k 30. 06. 2009) 42 283 mil.
Počet účastníků (k 31. 12. 2009) 296 921
Prostředky evidované ve prospěch účastníků (k 31. 12. 2009) 8 128 mil.

Výhody:

• Sjednání smlouvy a vedení účtu bez poplatků.
• 100% sleva na vstupním poplatku při sjednání spotřebitelského úvěru u Poštovní spořitelny zdarma.
• Půlroční poplatkovou dovolenou při sjednání účtu Postžiro nebo Postkonto u Poštovní spořitelny.
• 7% slevy na vybrané zájezdy u cestovní kanceláře Čedok.
• Programy Komfort/OPTIMUM zajišťující maximální výši státního příspěvku a daňových úlev bez zbytečné administrace.
• Zdarma on-line přístup ke klientovu účtu u penzijního fondu.
• Finanční zázemí největší banky v České republice.

Program pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance
ČSOB Motivační program zahrnuje jak benefity pro firmy přispívající svým zaměstnancům na penzijní připojištění do penzijních fondů ČSOB, tak i výhody pro samotné zaměstnance.

4. 5. ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s

ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB, působí na trhu penzijního připojištění od roku 1994 (původní název společnosti byl Českomoravský penzijní fond, a.s.). ČSOB PF Stabilita je právním nástupcem Občanského penzijního fondu, a. s., a Českého penzijního fondu Zdraví, a. s., se kterými se sloučil v letech 1999 a 2000. ČSOB PF Stabilita je univerzálním penzijním fondem a poskytuje všechny druhy penzí a dalších dávek, které může penzijní fond v České republice poskytovat.

Tab. č. 6 ČSOB PF Stabilita v číslech
Obchodní jméno ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB
Datum vzniku 26. 10. 1994
Generální ředitel Ing. Petr Beneš
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Základní jmění (kapitál) 297 mil
Celková aktiva (k 30. 06. 2009) 17 037 mld.
Zisk nebo ztráta (k 30. 06. 2009) 145 789 mil.
Počet účastníků (k 31. 12. 2009) 424 933
Prostředky evidované ve prospěch účastníků (k 31. 12. 2009) 16 697 mil.


Výhody:

• Sjednání smlouvy a vedení účtu bez poplatků.
• 100% sleva na vstupním poplatku při sjednání spotřebitelského úvěru u Poštovní spořitelny zdarma.
• Půlroční poplatkovou dovolenou při sjednání účtu Postžiro nebo Postkonto u Poštovní spořitelny.
• 7% slevy na vybrané zájezdy u cestovní kanceláře Čedok.
• Programy Komfort/OPTIMUM zajišťující maximální výši státního příspěvku a daňových úlev bez zbytečné administrace.
• Zdarma on-line přístup ke klientovu účtu u penzijního fondu.
• Finanční zázemí největší banky v České republice.
• Kapitálová síla a ekonomický potenciál skupiny ČSOB.

Program pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance
ČSOB Motivační program zahrnuje jak benefity pro firmy přispívající svým zaměstnancům na penzijní připojištění do penzijních fondů ČSOB, tak i výhody pro samotné zaměstnance.


4. 6. Generali penzijní fond, a. s.

Generali penzijní fond a.s. byl založen v roce 1995. Generali v současné době patří mezi sto největších společností na světě. Je třetí největší pojišťovnou na světě, druhou největší v Evropě a největším evropským životním pojistitelem. Při prodeji penzijního připojištění se státním příspěvkem spolupracuje penzijní fond především s pojišťovnou Generali. Účastníkům jsou k dispozici obchodní místa pojišťovny Generali na území celé České republiky. Generali penzijní fond získal 3. místo v kategorii Penzijní fondy ve čtenářské anketě Zlatý Měšec 2010 - Nejlepší finanční instituce.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem u penzijního fondu Generali patří k nejlepším na trhu z hlediska zhodnocení. Z dlouhodobého hlediska je dle Asociace penzijních fondů jeden z nejvýnosnějších penzijních fondů na trhu s průměrným zhodnocením za dobu činnosti ve výši 6,0 % p. a. Za rok 2008 zhodnotil prostředky účastníků o 2,0 % p. a., což byl jeden z nejlepších výsledků mezi penzijními fondy za sledované období.

Tab. č. 7 Generali PF v číslech
Obchodní jméno Generali penzijní fond, a. s.
Datum vzniku 25. 9. 1995
Generální ředitel Ing. Petr Hájek
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Základní jmění (kapitál) 50 mil
Celková aktiva (k 30. 06. 2009) 1 963 mld.
Zisk nebo ztráta (k 30. 06. 2009) 20 176 mil.
Počet účastníků (k 31. 12. 2009) 46 168
Prostředky evidované ve prospěch účastníků (k 31. 12. 2009) 2 120 mil.

Výhody:

• Možnost členství v Klubu Generali.
• 10 % sleva na cestovní pojištění uzavřené u pojišťovny Generali.
• Až 15 % sleva na nemocenské a úrazové pojištění uzavřené u pojišťovny Generali.
• Bezplatné služby (bezplatné uzavření smlouvy, vedení účtu, zasílání výpisů 1x ročně, zasílání daňových potvrzení).
• Bezplatná poradenská činnost pro aktivní účastníky i zájemce o penzijní připojištění.
• Individuální programy pro zaměstnavatele.
• Jedinečné a rychlé internetové služby - změna smlouvy, formulář na platbu formou SIPO, poradna, kalkulátor stavu účtu.
4. 7. ING Penzijní fond, a. s.


ING Penzijní fond zahájil svou činnost na českém trhu v roce 1995 pod názvem Průmyslový penzijní fond. Pod hlavičkou společnosti ING se vypracoval mezi největší a nejvýznamnější hráče na trhu penzijního připojištění. Penzijní fond ING patří v posledních letech k nejrychleji rostoucím penzijním fondům na trhu. Penzijní připojištění ING bylo jako nejlepší produkt ve své kategorii oceněno Zlatou korunou 2004, 2005 a 2008, v roce 2007, 2006 a 2003 získal Stříbrnou korunu. V roce 2008 a 2007 získal Penzijní fond 3. Místo a v roce 2006 2. místo v soutěži MasterCard - Penzijní fond roku.

Penzijní fond ING své kvality potvrzuje dlouhodobě vysokým zhodnocením na úrovni 4 %, prvotřídním klientským servisem (rychlé vyřizování požadavků účastníků, bezplatná telefonní linka) a profesionálním přístupem.

Tab. č. 8 ING PF v číslech
Obchodní jméno ING Penzijní fond, a. s.
Datum vzniku 10. 02. 1995
Generální ředitel Ing. Jiří Rusnok
Depozitář ING Bank N. V.
Základní jmění (kapitál) 50 mil
Celková aktiva (k 30. 06. 2009) 22 192 mld.
Zisk nebo ztráta (k 30. 06. 2009) -336 980 mil.
Počet účastníků (k 31. 12. 2009) 442 259
Prostředky evidované ve prospěch účastníků (k 31. 12. 2009) 22 726 mil.


Výhody:

• Dárek za online smlouvu v podobě USB disku o kapacitě 2GB.
- Klienti, kteří v době od 10. 12. 2008 do 30. 6. 2010 uzavřou se společností platnou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím internetových stránek a uhradí na svůj účet penzijního připojištění řádně a ve lhůtě splatnosti minimálně dva pravidelné měsíční příspěvky v plné výši, získají prémii v podobě USB disku o velikosti 2 GB s logem společnosti.
• Jednoduše přístupná a bezplatná služba „Daňové optimum“ zajišťující účastníkům automaticky nejvyšší možné daňové výhody.
• ING Penzijní fond nabízí svým účastníkům věrnostní kreditní kartu ING PF, která spoří na penzi.
- Z každé platby u jakéhokoliv obchodníka, který přijímá karty Mastercard, bude účastníkovi na jeho penzijní připojištění připsána odměna ve výši 1 % ze zaplacené částky. Ke kartě získá účastník navíc zdarma i úrazové pojištění Standard.


4. 8. Penzijní fond České pojišťovny, a. s.

Penzijní fond České pojišťovny působí na trhu penzijního připojištění od roku 1994. Penzijní fond České pojišťovny zvítězil v prestižní soutěži MasterCard Banka roku, kde v hlasování odborné poroty získal ocenění Penzijní fond roku 2008.
Penzijní fond České pojišťovny připsal za posledních pět let v průměru 2,6 % ročně.

Tab. č. 9 PF České pojišťovny v číslech
Obchodní jméno Penzijní fond České pojišťovny, a. s.
Datum vzniku 19. 09. 1994
Generální ředitel Ing. Tomáš Matoušek, MBA
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Základní jmění (kapitál) 214 mil
Celková aktiva (k 30. 06. 2009) 46 471 mld.
Zisk nebo ztráta (k 30. 06. 2009) 258 318 mil.
Počet účastníků (k 31. 12. 2009) 1 160 915
Prostředky evidované ve prospěch účastníků (k 31. 12. 2009) 47 812 mil.

Výhody:
• možnost sjednání zvýhodněného Úrazového pojištění BONUS od České pojišťovny se slevou 15 % .
• Premia karta České pojišťovny.
- S Premia kartou ČP získávají klienti až 11% z plateb v obchodech zpět v podobě tzv. prémiových Kč, které si můžou převést na penzijní připojištění, kde se jim dále tyto peníze zhodnocují.
• Penzijní připojištění START se speciální finanční prémií pro mladé klienty.
- Produkt Penzijní připojištění START je určen pro klienty do 39 let. Jeho hlavní předností je finanční bonus ve výši 500 Kč, který je klientovi připsán na jeho účet při vzniku připojištění.

ČP Program zaměstnaneckých výhod
Jedná se o komplexní nabídku penzijního připojištění se státním příspěvkem a životního pojištění. ČP program zaměstnaneckých výhod přináší podnikatelským subjektům tyto výhody:
• Příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců i příspěvky na soukromé životní pojištění jsou daňově uznatelným nákladem podniku v libovolné výši, pokud jsou příspěvky upraveny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise.
• Efektivní zvýšení čistého příjmu zaměstnanců, do 24 000 Kč ročně bez zvyšování svých odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
• Zabezpečení zaměstnanců pro případ neočekávaných i očekávaných životních událostí a zajištění finančních prostředků svým pracovníkům i na dobu po ukončení jejich aktivní pracovní činnosti.
• Získání dalších výhod a benefitů pro zaměstnance, jako například slevy na pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění domácností nebo staveb nebo ČP Kreditní karta (při dostatečné rezervě ke kapitálovému životnímu pojištění) s nekonečným úvěrem až do výše 150 tisíc korun a měsíční úrokovou sazbou 1 %. 
4. 9. Penzijní fond České spořitelny, a. s.

Penzijní fond České spořitelny vstoupil na finanční trh v České republice v roce 1995. Od března 2001 je 100% vlastníkem společnosti Česká spořitelna, která se již v roce 2000 stala členem silné středoevropské finanční skupiny Erste Bank. Penzijní fond České spořitelny tak disponuje mimořádným zázemím a může svým klientům nabídnout neustále se zvyšující kvalitu služeb. Finanční magazín World Finance vybral Penzijní fond České spořitelny mezi tři nejlepší české penzijní fondy v rámci ocenění World Finance Global Pension Funds Awards 2010.

Od počátku svého působení Penzijní fond České spořitelny stabilně zvyšuje svůj podíl na trhu penzijního připojištění. Na konci roku 2009 dosáhl tržní podíl měřený dle počtu klientů výše 18,6 % a podíl podle objemu finančních prostředků na osobních účtech klientů výše 16,2 %.

Tab. č. 10 PF České spořitelny v číslech
Obchodní jméno Penzijní fond České spořitelny, a. s.
Datum vzniku 23. 12. 1994
Generální ředitel Ing. Jan Diviš
Depozitář Komerční banka, a. s.
Základní jmění (kapitál) 350 mil
Celková aktiva (k 30. 06. 2009) 32 112 mld.
Zisk nebo ztráta (k 30. 06. 2009) 279 990 mil.
Počet účastníků (k 31. 12. 2009) 833 512
Prostředky evidované ve prospěch účastníků (k 31. 12. 2009) 32 351 mil.

Výhody:

• Služba Maximum
- Určena klientům, kteří chtějí velmi jednoduchým způsobem využívat daňové výhody prostřednictvím vyššího jednorázového příspěvku v závěru roku.
• Chytrá karta
- Prostřednictvím kreditní karty České spořitelny může klient PFČS spořit na účet penzijního připojištění. Za každou platbu přesahující 1000 Kč mu bude na účet připsáno 10 Kč.
• Služby bez poplatků
- Uzavření smlouvy, vedení účtu, zasílání výpisů a potvrzení pro daňové úlevy je zdarma.
• Možnost ovládat svůj účet prostřednictvím internetového bankovnictví
- Všichni klienti mohou prostřednictvím aplikace SERVIS 24 z pohodlí svého domova sledovat svůj účet a provádět vybrané operace.
• Zvýhodněná nabídka komplexního pojištění od Pojišťovny České spořitelny
- Klienti mohou po uzavření smlouvy o penzijním připojištění zvolit jednu z nabízených variant a získat tak komplexní pojištění až o 60 % výhodněji oproti běžným tržním cenám.
4. 10. Penzijní fond Komerční banky, a. s.

Penzijní fond Komerční banky, a. s. působí na českém trhu penzijního připojištění od roku 1994. PF KB patří od počátku existence k největším penzijním fondům na trhu penzijního připojištění. V současné době je třetím největším fondem v objemu spravovaného majetku. PF KB je členem Finanční skupiny Société Générale, jedné z největších finančních skupin v Evropě. Finanční magazín World Finance vybral Penzijní fond Komerční banky mezi tři nejlepší české penzijní fondy v rámci ocenění World Finance Global Pension Funds Awards 2010. Ratingová agentura Moody´s potvrdila na konci dubna 2009 Penzijnímu fondu KB rating na úrovni Aa1.cz. Jedná se o nejvyšší hodnocení, které může penzijní fond v ČR získat.
Penzijní fond Komerční banky, a.s. zvýšil v roce 2008 svůj podíl na trhu penzijního připojištění. Podíl na trhu dle počtu účastníků je na úrovni 11,4 % a podíl měřený objemem finančních prostředků účastníků se pohybuje na úrovni 13,8%. Zhodnocení za rok 2008 činilo 0,58 % p. a.

Tab. č. 11 PF Komerční banky v číslech
Obchodní jméno Penzijní fond Komerční banky, a. s.
Datum vzniku 28. 11. 1994
Generální ředitel Ing. Pavel Jirák
Depozitář Česká spořitelna, a. s.
Základní jmění (kapitál) 200 mil
Celková aktiva (k 30. 06. 2009) 26 857 mld.
Zisk nebo ztráta (k 30. 06. 2009) 233 806 mil.
Počet účastníků (k 31. 12. 2009) 498 168
Prostředky evidované ve prospěch účastníků (k 31. 12. 2009) 27 140 mil.

Výhody:
• Věrnostní karta Sphere
- Každý nový účastník penzijního připojištění obdrží věrnostní kartu PF KB systému SPHERE CARD, se kterou lze využívat slevy a výhody ve více než 7 000 obchodech a provozovnách služeb po celé ČR a SR.
• Mimořádná výplata první splátky doživotní penze
- V žádosti o některou z doživotních penzí může účastník penzijního připojištění u PF KB požádat o mimořádnou výplatu první splátky, a to až do výše jedné třetiny celkového objemu finančních prostředků evidovaných na jeho individuálním účtu.
• Věrnostní karta Sphere s úrazovým pojištěním
- Pro klienty zajistil mimořádnou žlutou Věrnostní kartu Sphere Card, se kterou zdarma získají věrnostní kartu s úrazovým pojištěním na dobu 2 let.
• Relaxační program PF KB
- Obsahuje zvýhodněné nabídky lázeňských služeb a rekreačních pobytů pro klienty.
• Vedení a správa účtu zdarma, služba Daňové optimum, online přístup k účtu
• Dárek k penzijnímu připojištění u penzijního fondu komerční banky, a.s.
- Noví klienti, kteří uzavřou smlouvu o penzijním připojištění s PF KB v období od 1. 3. 2010 do 31. 5. 2010, získají nyní zajímavý dárek – černou koženou peněženku a věrnostní kartu Sphere s úrazovým pojištěním.
4. 11. Deloitte Advisory s. r. o.


Deloitte Advisory s. r. o. vznikla 2. 4. 1996. Společnost Deloitte působí v České republice od roku 1990. Je jednou z vedoucích poradenských firem, která poskytuje prvotřídní účetní, auditorské, daňové, konzultační a finanční poradenské služby. Česká pobočka asistuje mnoha z největších společností, veřejných institucí a úspěšně a rychle se rozvíjejících firem. Společnost Deloitte v České republice má více než 800 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně a Ostravě.


4. 12. KPMG Česká republika, s.r.o.

Společnost KPMG Česká republika zahájila svou činnost 8. 10. 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 850 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a Ostravě. KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 123 000 pracovníků ve 145 zemích. Nezávislé členské společnosti KPMG jsou přidružené ke KPMG International, které neposkytuje žádné služby klientům.

5. Srovnání penzijních fondů

Srovnávat penzijní fondy lze z několika hledisek. Největší váhu ovšem má zhodnocení prostředků účastníků v penzijních fondech. Penzijní fondy vždy svým klientům přinášely 3 až 4 procenta ročně. V roce 2008 se ovšem většina fondů nepřiblížila ani jednomu procentu. Výjimkou byl pouze Aegon, Allianz a Generali. Největší zhodnocení připisoval Aegon PF (3,5 %). Z těch větších penzijních fondů, jejichž počet klientů přesáhl 100 000, byl nejvíce úspěšný Allianz PF (3,00 %). V následujícím grafu č. 4 lze vidět zhodnocení prostředků účastníků v penzijních fondech v letech 2007 a 2008.   Penzijní fondy nabízejí také různé bonusy pro své účastníky. Stávající klienti nejčastěji mají možnost využívat některou z kreditních karet, při jejímž využívání jim banka připisuje určitý bonus na účet penzijního připojištění. Ten se nejčastěji pohybuje ve výši 1 %.

- AXA penzijní fond nabízí až 11% bonus při platbě u partnerů a 1% bonus jinde, je-li s kartou spojen úvěrový limit (u debetní karty je bonus 0,3 %).
- ING penzijní fond připisuje 1 % z uskutečněných plateb kartou.
- PF ČP ukládá až 11 % z platby u partnerů na prémiové konto, z něhož lze následně přispívat na penzijní připojištění nebo na pojištění, zároveň umožňuje až 60% slevy u vybraných obchodníků.
- PF ČS připisuje 10 Kč z každých utracených 1000 Kč (tedy 1 %) Chytrou kartou na penzijní připojištění.

Výhody mohou být i bez kreditní karty. Např. ČSOB Penzijní fondy (Progres i Stabilita) nabízejí 7% slevu v cestovní kanceláři ČEDOK, půlroční poplatkové prázdniny u Postkonta a Postžira Poštovní spořitelny a odpuštění poplatku při sjednání spotřebitelského úvěru u téže banky.

V neposlední řadě jsou penzijní fondy, které klienty motivují finančním bonusem k otevření jejich penzijního připojištění či k přechodu od jiného penzijního fondu.

- AXA penzijní fond vydala veřejný příslib, že připíše bonus 500,- Kč klientům, kteří k ní přijdou. Bonus se týká klientů, kteří uzavřou smlouvu prostřednictvím internetu.
- AEGON penzijní fond motivuje k přechodu svou nabídkou připsání prémie ve výši 2 % celkových prostředků na účtu po jednom roce setrvání ve fondu.
- Penzijní fond České pojišťovny nabízí též bonus 500 Kč pro klienty, kteří uzavřou smlouvu buď prostřednictvím přímého kanálu fondu, nebo na pobočce České pojišťovny. Bonus se ale vztahuje pouze na klienty ve věku do 39 let. Získají ho jak noví klienti, tak klienti, kteří přejdou z jiného penzijního fondu.
- Allianz penzijní fond také nabízí finanční bonus. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím internetu či telefonu u Allianz Direct je připsán bonus ve výši    100 % jednoho měsíčního příspěvku, maximálně 1 500 Kč. Bonus je připsán po odeslání dvou měsíčních plateb, ale nárok na něj zaniká, pokud bude smlouva s fondem ukončena před dosažením nároku na starobní penzi nebo před uplynutím 5 let trvání smluvního vztahu.

Od 1. srpna 2009 si fondy můžou účtovat poplatek za odchod, který může být max.        800,- Kč. Naprostá většina fondů ho zavedla v plné výši. Poplatek může být účtován klientům, kteří buď přecházejí k jinému fondu, nebo žádají o odbytné v době kratší než pět let od příchodu k penzijnímu fondu. Klienti, kteří jsou u fondu déle než pět let, se poplatku obávat nemusí a odejít mohou zcela zdarma.

Některé penzijní fondy poplatkově zvýhodňují výplatu odbytného, kterou mají buď zdarma, nebo s výraznou slevou (např. AXA PF nebo PF České spořitelny).


Penzijní fond Komerční banky stanovil poplatek za výplatu odbytného ve výši 200,- Kč až 800,- Kč podle toho, jak dlouho v penzijním fondu klienti jsou. V následující tabulce jsou znázorněny výše poplatků podle délky trvání smlouvy. Pro klienty měnící penzijní fond je poplatek také stanoven v maximální výši.
  Tab. č. 13 Výše poplatků u penzijního fondu KB
Doba trvání smlouvy Výše poplatku
do 2 let 800 Kč
2 až 3 roky 600 Kč
3 až 4 roky 400 Kč
4 až 5 let 200 Kč

Každý penzijní fond poskytuje svým klientům nějaké výhody, takže je těžké zvolit vítěze. Pro mě je asi nejdůležitější zhodnocení prostředků, které penzijní fondy připisují svým klientům. V tomto ohledu jsou nejlepší Allianz PF a Generali PF. Oba dva dosahují vysokého zhodnocení (a to i v roce 2008) a podle odhadu výnosů penzijních fondů za rok 2009 budou výsledky také uspokojivé, jak je vidět v následující tabulce č. 14.


Tab. č. 14 Odhad připsaného zhodnocení v roce 2009
rok Zhodnocení
Aegon PF -
Allianz PF 3,00%
AXA PF 2,00%
ČSOB PF Progres 0,90%
ČSOB PF Stabilia 1,40%
Generali PF 2,30%
ING PF 0,10%
PF České pojištovny 1,10%
PF České spořitelny 1,30%
PF Komerční banky 0,20%

7. Zdroje

http://www.apfcr.cz/
http://www.produktovelisty.cz/penzijni-pripojisteni/clanky/zhodnoceni-pf/265-odhad-vynosu-pf-za-rok-2009.html
http://finance.idnes.cz/penzijni-fondy-v-roce-2008-nejvyssi-vynos-3-5-ale-to-je-vyjimka-po5-/spor.asp?c=A090914_150945_spor_bab
http://investujeme.cz/clanky/bonusy-penzijnich-fondu-a-co-na-to-zakon/
http://investujeme.cz/clanky/poplatky-penzijnich-fondu-nejcasteji-800-kc/
http://www.aegon.cz
http://www.allianz.cz/penzijnifond
http://www.axa.cz
http://www.csobpf.cz
http://www.csobpf.cz
http://www.generalipf.cz
http://www.ing.cz
http://www.pfcp.cz
http://www.pfcs.cz
http://www.pfkb.cz
Zuletzt geändert: Montag, 27. Januar 2014, 11:57