MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

1.DEFINICE:

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), nebo-li  Ministerstvo zahraničí  je ve většině zemí orgánem státní správy, zabývajícím se zahraničními vztahy daného státu s dalšími zeměmi, upravuje koncepci mezinárodního obchodu, vnější ekonomické vztahy a rozvojovou pomoc. Ministerstvo zahraničních věcí také v neposlední řadě vede reprezentování daného státu v jednáních vyšších nadnárodních politických či obchodních celků (jako jsou například: parlament Evropské unie, Organizace spojených národů, Severoamerická unie, …)

2.DIPLOMATICKÉ MISE

Úřady České republiky v zahraničí
Přehled všech úřadů České republiky v zahraničí podle zemí je k nalezení na stránkách ministerstva.

Velvyslanectví mají za úkol zastupovat Českou republiku v přijímajícím státě.   
                                                                                              Zdroj:www.mzv.cz   
Zastupitelská mise svojí činností vychází z koncepce zahraniční politiky ČR. Zastupitelská mise má hlavně za úkol:
a) navazovat a rozvíjet styky a jednat se státními orgány, organizacemi, institucemi a představiteli veřejného života a s občany, dále také  i s mezinárodními organizacemi a institucemi v přijímajícím státu
b) zajišťovat konzulární činnost v určeném konzulárním obvodu
c) navrhovat a na pokyn ústředí připravovat a zabezpečovat návštěvy oficiálních představitelů ČR a přijímajícího státu a podílet se na jejich jednání
d) získávat, zapracovávat, hodnotit a zasílat MZV(ministerstvu zahraničních věcí) informace o vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní situaci přijímajícího státu se zvláštním zřetelem na jeho vztahy k ČR
e) informovat MZV o činnosti hlavních informačních prostředků v přijímajícím státě se zaměřením na publicitu o ČR, hledat a využívat vhodné formy a prostředky k šíření informací a publicity o ČR
f) sledovat plnění mezinárodních smluv, kterými jsou ČR a přijímající stát vázány, a předkládat návrhy na smluvní nebo jinou úpravu vztahových otázek s přijímajícím státem
g) udržovat styky se společnostmi přátel ČR a s krajanskými organizacemi
h) spolupracovat s českými centry
i) napomáhat při navazování a rozvoji styků českých subjektů s partnery v přijímajícím státě
j) hospodařit s majetkem ČR v zahraničí, který jí byl svěřen.

Generální konzuláty zastupují Českou republiku v určitém teritoriu přijímajícího státu.

Konzulární úřad má za úkol plnit funkce vyplývající z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a z konzulárních a jiných smluv sjednaných mezi ČR a přijímajícím státem. Tento úřad spadá pod řízení konzulárního odboru. V politických, obchodně-ekonomických, kulturních, školských a dalších otázkách, které nespadají do působnosti konzulárního odboru, by měl konzulární úřad postupovat podle pokynů příslušného odboru MZV a příslušné diplomatické mise.

Stálé mise, Stálé zastoupení při EU a Stálá delegace při NATO jsou zastoupením České republiky v mezinárodní vládní organizaci nebo integračním uskupení.

Stálá mise je řízena příslušným odborem MZV. Také zastupuje ČR v organizaci a má za úkol udržovat potřebné spojení mezi ČR a organizací, napomáhat vyslaným delegacím ČR při jejich jednáních, informovat MZV a také další orgány ČR o činnosti této organizace.
Příkladem můžeme uvést Stálou misi ČR při OSN v New Yorku. Po vstupu ČR do EU se změnil název mise na Stálé zastoupení ČR při EU. Toto zastoupení v Evropské unii (konkrétně v Bruselu) je také největší českou diplomatickou misí na světě.

Stálá delegace
má za úkol plnit stejné funkce jako stálá mise. Příkladem může být Stálá delegace ČR při NATO v Bruselu.

Česká centra:
Ta plní reprezentační funkci pro Českou republiku v zahraničí především v oblasti kultury, obchodu a cestovního ruchu. Nemají diplomatický statut. Jsou tedy příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí.

Honorární konzuláty a honorární generální konzuláty
mají podobné funkce jako generální konzuláty. Rozdílem je, že jsou ale vedeny honorárními konzulárními úředníky, kteří nemají diplomatický statut a ani nejsou vedeni jako zaměstnanci MZV.


DALŠÍM TYPEM ÚŘADU MŮŽE BÝT:

Česká ekonomicko-kulturní kancelář
– jediný příklad této kanceláře najdeme v Taipei na Tchaj-wanu. Důvodem pro založení byla uvedena neexistence diplomatických styků mezi ČR a Tchaj-wanem. Díky této skutečnosti je zde nemožné založení zastupitelského úřadu na Tchaj-wanu. Tato kancelář se od velvyslanectví liší především zaměřením na otázky kultury a obchodu.

Za zmínění stojí také konzulární jednatelství (např. v Marseille),
ta mohou být zřizena i v případě potřeby. Příkladem konzulárního jednatelství můžeme označit třeba to v Salt Lake City při ZOH 2002.


Úřady cizích států pro Českou republiku

Bohužel ne všechny země mají diplomatické zastoupení akreditované pro ČR. Z tohoto důvodu MZV uvádí  pro usnadnění kontaktu českých občanů s úřady takovéhoto státu alespoň základní kontaktní informace. Údaje však mají pouze informativní charakter a proto MZV ČR nemůže zaručit, že občané ČR na těchto neakreditovaných úřadech obdrží požadované služby.

3.DIPLOMATICKÁ AKADEMIE
Pro účely zajištění kvalifikovaných pracovníků pro tyto úřady vznikla Diplomatická akademie
Ta je zodpovědná za vzdělávání diplomatických pracovníků Ministerstva zahraničních věcí, to je současně podmínkou dalšího kariérního růstu. Do oblasti jejích činností spadá koordinace, plánování, organizování a vyhodnocování vzdělávacích programů, spolupráce s interními i externími lektory a rozvíjení vztahů s českými a zahraničními partnery.


4.INSTITUCE PODŘÍZENÉ MZV:
Ústav mezinárodních vztahů
Konferenční centrum Štiřín - Hotel zámek Štiřín
Diplomatický servis


5.Seznam ministrů zahraničních věcí České republiky
Josef Zieleniec (ODS) 2. července 1992 – 23. října 1997
Jaroslav Šedivý bezpartijní 8. listopadu 1997 – 22. července 1998
Jan Kavan (ČSSD) 22. července 1998 – 15. července 2002
Cyril Svoboda (KDU-ČSL) 15. července 2002 – 16. srpna 2006, 16. srpna 2006 – 4. září 2006
Alexandr Vondra (ODS) 4. září 2006 – 11. října 2006, 11. října 2006 – 9. ledna 2007
Karel Schwarzenberg (bezpartijní za SZ) 9. ledna 2007 - 8. května 2009
Jan Kohout (bezpartijní, navržen ČSSD) 8. května 2009 – volby 2010


6.Projekty MZV:

Nový vízový sytém VIS-MZV
Tento projekt je spolufinancován prostředky evropského Fondu pro vnější hranice
Jeho zavedení do praxe bylo naplánováno na roky 2008 – 2012. Tento projekt řídí ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s dlouhodobým výhledem a v koordinaci s vývojem a realizací vízového systému EU (VIS EU).

Řešení systému bylo navrženo s ohledem současné možnosti v oblasti výpočetních systémů. Za hlavní dlouhodobý efekt a přínos projektu se považuje zvýšení bezpečnosti všech občanů Schengenu tím, že se díky tomuto systému lépe zamezí vstupu nežádoucích osob do celého schengenského prostoru. VIS bude společně se Schengenským informačním systémem (SIS) jedním z nástrojů pro vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
Úkolem systému VIS-MZV bude hlavně zajišťování celé procesu zpracování žádosti o vízum od momentu pořízení textových a biometrických údajů na českém zastupitelském úřadě v zahraničí (v současnosti jich je cca 106) až k budoucím činnostem souvisejícím s udělením či zamítnutím víza včetně příslušných evidencí. Systém má na starosti zpracování žádostí o vízum včetně pořízení biometrických údajů a také by měl řídit jednotlivé fáze zpracování těchto žádostí.

Generálním dodavatelem celého systému VIS-MZV je firma Asseco a.s.
Projekt „Snímání biometrických prvků“ během zpracování žádosti o vízum je spolufinancován z prostředků evropského Fondu pro vnější hranice.NÁRODNÍ KONTAKTNÍ DATABÁZE

Hlavním úkolem této databáze je soustředit údaje o občanech ČR, kteří mají zájem a schopnosti pracovat na sekretariátech a úřadech mezinárodních vládních organizací, kterých je ČR členem. Jde především o Organizaci spojených národů (OSN), Severoatlantickou alianci (NATO), Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a několik dalších. Databáze shromažďuje také údaje o zájemcích o práci v aparátu Evropské unie (EU).
Tato Databáze umožňuje zaslat zaregistrovaným žadatelům informace o vhodných pracovních možnostech v mezinárodních organizacích a do budoucna je v plánu zajistit pro zájemce přípravné kursy, nebo pokud to bude potřeba, oficiálně podpořit jejich nominaci. Jedním z jejích hlavních kladů by mělo být zrychlení komunikace a výměny informací vzájemně mezi žadatelem, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a příslušnou mezinárodní organizací.VISAPOINT

Tento pojem představuje internetový systém Ministerstva zahraničních věcí České republiky, pomocí něhož se cizinec registruje k podání všech žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů na území České republiky.
VISAPOINT je také vhodný pro registrování žadatelů o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky. Za těchto okolností je ale registrace dobrovolná.
Jako cíl tohoto systému můžeme označit hlavně rovný a spravedlivý přístup ke každému cizinci (žadateli o vízum), garance stejných podmínek při podání žádostí o dlouhodobá víza na zastupitelském úřadě, dále je to zefektivnění vízového procesu a přispění k pohodlí samotného žadatele.

7.CIVILNÍ MISE MEZINÁRODNÍCH VLÁDNÍCH ORGANIZACÍ

MZV má možnost vyslání odborníků na civilní mise Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací
Mezi hlavní cíle zahraniční politiky České republiky spadá také  účast českých odborníků na civilních misích EU a i na dalších mezinárodních vládních organizací (NATO, OSN a OBSE).

Civilní mise můžeme obecně charakterizovat jako mise, využívající k prevenci, zvládání a řešení následků krizí efektivní civilní nástroje.

Následují příklady některých misí z počátku roku 2010.
Název mise Místo konání Česká účast
EUPM Bosna a Hercegovina 4 experti (policisté)
EULEX Kosovo 28 expertů (policisté, psycholog a celník)
EUBAM Moldávie, Ukrajina 1 expert (celník)
EUPOL Afghánistán 7 expertů (policisté, úředník)
Zdroj:www.mvz.cz


PŘÍKLADY MISÍ MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ V ČR

EUROCONTROL - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu
Evropská unie - Zastoupení Evropské komise
IFC - Mezinárodní finanční korporace
Mezinárodní organizace pro migraci - Mezinárodní organizace pro migraci8.AKREDITACE ZAHRANIČNÍCH NOVINÁŘŮ

Hlavním organem sloužícímu k akreditaci cizích novinářů je MZV. O dlouhodobou akreditaci je nutné požádat na zastupitelských úřadech ČR (nejlépe 6-8 týdnů předem ) v zemích trvalého pobytu. Žadatel musí doložit dokumenty, které vyžaduje zákon o pobytu cizinců na území ČR.

9.KONTROLA EXPORTU ZBRANÍ

Státem je kontrolování exportu používáno u zboží, jehož vývoz by mohl ohrozit zájmy České republiky. Součástí českého kontrolního mechanismu je i Ministerstvo zahraničních věcí, to mu umožňuje dohled na soulad vývozů se zahraničně politickými zájmy ČR. MZV má také umožněný vstup do kontroly vývozu vojenského materiálu, příkladem jsou: palné zbraně určené na civilní trh, výbušniny určené pro civilní trh, zboží a technologie dvojího užití a zboží, jenž by bylo možno využít k výkonu trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující činnosti.


10.ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČR

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky k oblasti zahraniční politiky, v níž buduje koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou spolupráci a také v neposlední řadě vnější ekonomické vztahy. Toto všechno na základě kompetenčního zákona. MZV společně s Ministerstvem vnitra také řídí poskytování humanitární pomoci ČR distribuované do zahraničí.
ZDROJE:

http://www.rozvojovka.cz/download/skripta_rozvojovka_student.pdf
http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/visapoint/index.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_zahrani%C4%8Dn%C3%ADch_v%C4%9Bc%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/prezentace_cr/ceska_republika_v_kostce/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/prezentace_cr/ceska_republika_v_kostce/Ukázka%20české%20verze%20publikace
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/mise_mezinarodnich_organizaci_v_cr/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/prezentace_cr/ceska_republika_v_kostce/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/prezentace_cr/ceska_republika_v_kostce/Ukázka%20české%20verze%20publikace
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/organizace_podrizene_mzv.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/mam_zajem_o_staz_na_mzv_cr_nebo_na/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/mam_zajem_o_praci_v_mezinarodnich/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/mam_zajem_o_praci_v_mezinarodnich/vysilani_narodnich_expertu_do_evropske.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/mam_zajem_o_praci_v_mezinarodnich/civilni_mise_mezinarodnich_vladnich.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/mam_zajem_o_praci_v_mezinarodnich/narodni_kontaktni_databaze.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/mam_zajem_o_praci_v_mezinarodnich/narodni_kontaktni_misto_kariera_v_eu_a.html
www.mzv.cz/diplomatickaakademie

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/obecne_informace/zakladni_informace_o_diplomaticke.htmlu do kategorie vyšších diplomatů.
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/prijimaci_rizeni/aktualni_informace_o_vnejsim_vyberovem.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/prijimaci_rizeni/vseobecne_informace_o_prijimacim_rizeni.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/mezinarodni_spoluprace/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/nejcasteji_kladene_dotazy/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/obecne_vizove_informace/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/visapoint/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/sazebnik_vizovych_poplatku/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/prehled_statu_s_bezvizovym_stykem/prehled_statu_a_dalsich_subjektu_se.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/cestujeme_po_eu/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/jak_resit_situace_v_zahranici/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/akreditace_zahranicnich_novinaru/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/bezpecnostni_strategie_ceske_republiky.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/kontrola_exportu_zbrani/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/obecne_pokyny_eu_k_lidskym_pravum/index.htmlsou zde k dispozici i v češtině).
http://www.mzv.cz/file/75578/Seznam_vyhlasenych_mezinarodnich_smluv.pdf

Last modified: Monday, 27 January 2014, 11:57 AM