MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
1 Politický systém České republiky

Česká republika je parlamentní demokracií. Nejvyšším zákonem ČR je Ústava České republiky, jež je platná od vzniku samostatného českého státu, tj. 1. ledna 1993 a Listina základních práv a svobod.

Zákonodárná moc je představována Parlamentem ČR, která se skládá ze dvou komor, tj. Poslanecká sněmovna (200 členů) a Senát (81 členů). Poslanci jsou rozděleni do politických klubů (např. ODS, ČSSD, SZ) a 18 výborů (např. rozpočtový, zemědělský) Poslanecké sněmovny. Mezi pravomoci Poslanecké sněmovny patří projednávání a schvalování zákonů, návrh zákonů, rozhodování o podobě státního rozpočtu, vyslovení nedůvěry vládě. Senát projednává a schvaluje zákony předložené Poslaneckou sněmovnou, navrhuje zákony, může podat žalobu na prezidenta republiky pro velezradu, nemá pravomoc rozhodovat o státním rozpočtu a jiné.

Výkonná moc v sobě zahrnuje Vládu ČR (vrcholný orgán výkonné moci), prezidenta republiky, ale také ministerstva a jiné správní orgány. Činnost Vlády je vymezena především programovým prohlášením vlády schváleným Poslaneckou sněmovnou. Hlava státu – prezident republiky, je vrchním velitelem ozbrojených sil. Mezi jeho pravomoci patří např. jmenování a odvolání předsedy a další členy vlády, příjímání demisí, svolává a rozpouští zasedání Poslanecké sněmovny, podepisuje zákony, odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem či přímo uděluje amnestie.

Moc soudní vykonávají nezávislé soudy. Soudy jsou tvořeny Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem, vrchním soudem, krajskými a okresními soudy. Hlavním předpokladem je nezávislost a nestrannost soudců. Ústavní soud dohlíží na dodržování Ústavy ČR.

[1]
1.1 Ministerstva ČR

V České republice je v současné době spravováno šestnáct ministerstev, níže je uvedena jejich stručná charakteristika.
- Ministerstvo pro místní rozvoj. Toto ministerstvo bylo zřízeno 1. listopadu 1996 pro správu regionální politiky, politiky bydlení, územního plánování, investiční politiky, cestovního ruchu a mnoho dalšího.
- Ministerstvo životního prostředí. Jedná se o ústřední orgán státní správy, který je zaměřen na ochranu vod (její akumulaci, jakost podzemních a povrchových vod), ochranu ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, horninového prostředí, odpady, myslivost rybářství, hospodářství v národních parcích, státní ekologické aktivity a jiné.
- Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je rovněž orgánem státní správy, který se specializuje na pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a otázky s tím související, nemocenské pojištění a zabezpečení, sociální péči, péči o rodinu a děti a další.
- Evropské záležitosti. Ministerstvo má na starosti koordinaci evropské politiky jednotlivých českých ministerstev, přípravu českých pozic na jednání v EU, informování veřejnosti o evropských záležitostech (portál Euroskop.cz, telefonní lina Eurofon 800 200 200, Eurocentra po ČR).
- Ministerstvo vnitra. Jako ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci je v jeho kompetenci veřejný pořádek, bezpečnost ve vymezeném rozsahu, matriky, státní občanství, evidenci obyvatel a rodná čísla, veřejné sbírky, archivnictví, zbraně a střelivo, požární ochrana, cestovní doklady, problematika pobytu cizinců a uprchlíků.
- Ministerstvo zahraničních věcí. Oblast, jež má na starost je koordinace zahraniční rozvojové pomoci a koordinace vnějších ekonomických vztahů, vztahy ČR k ostatním státům, mezinárodním organizacím atd.
- Ministerstvo obrany řídí Armádu ČR, podílí se na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu, obrany státu, povolává občany ČR k branné povinnosti, v rámci Evropy také organizuje spolupráci s armádami jiných států.
- Ministerstvo průmyslu a obchodu je orgánem pro problematiku státní průmyslové politiky, obchodní politiky, energetiku, teplárenství a jiných průmyslových oborů. Má také na starosti podporu podnikání.
- Ministerstvo zdravotnictví má ve své působnosti správu zdravotní péče, ochranu veřejného zdraví, vědeckovýzkumnou činnosti, zdravotnická zařízení apod.
- Ministerstvo spravedlnosti je orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství, vězeňství, zastupuje ČR při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
- Ministerstvo financí má na starosti státní rozpočet, státní pokladnu, finanční trh, daně, poplatky, účetnictví, audit, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu apod.
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je orgánem státní správy pro záležitosti předškolního zařízení, školských zařízení, základních, středních a vysokých škol, vědní politiku, výzkum a vývoj a jiné.
- Ministerstvo dopravy má na starosti problematiku dopravy.
- Ministerstvo zemědělství viz kapitola 2.
- Ministerstvo kultury má ve své kompetenci správu umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro výrobu a obchod v úseku kultury.
- Lidská práva a menšiny, tento resort se zabývá mezilidským soužitím občanů žijících v ČR, tedy především dodržováním lidských práv, záležitostmi národnostních menšin, zdravotně postižených občanů apod.

2 Ministerstvo zemědělství

Jak bylo uvedeno výše, Ministerstvo zemědělství spolu s ostatními ministerstvy spadá do výkonné moci ČR. V současné době je ministrem zemědělství Ing. Jakub Šebesta, jež vystudoval střední technickou školu v Modré (obor: vinohradnictví a vinařství), poté absolvoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (tehdejší Vysoká škola zemědělská) se zaměřením na vinařství na Zahradnické fakultě. Kromě svého postu je také členem mnoha odborných organizací, např. správní a vědecká rada Mendlovy univerzity, Veterinární a farmaceutické univerzity, společnosti VINEXPO a jiné.

[5]
2.1 Základní informace o ministerstvu

„Ministerstvo zemědělství je dle zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysle a pro správu lesů, myslivost a rybářství, mimo území národních parků.“ 
Do kompetence ministerstva zemědělství také náleží správa komoditních burz, na kterých je obchodováno se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesnické výroby a to včetně výrobků, které vznikly takovouto výrobou. Dále má na starosti činnosti zahrnující veterinární péči, péči o potraviny, péči o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat a také péči rostlinolékařskou.
Ministerstvo zemědělství spolupracuje např. s resortními výzkumnými ústavy, nevládními organizacemi, jednotlivými profesními i zájmovými svazy, spolky a společnostmi.


2.2 Činnosti ministerstva

Ministerstvo především vymezuje konkrétními právními předpisy hranice, ve kterých se mohou podnikatelé pohybovat. Úkolem tedy není, jak by se mohlo zdát, řídit ani plánovat zemědělskou, lesnickou nebo potravinářskou výrobu. MZ však nemá zcela volnou ruku. Je povinno řídit se vládní zemědělskou politikou, programovým prohlášením vlády a Společnou zemědělskou politikou EU. Neméně důležitá je podpora „Evropského modelu zemědělství“, který je zaměřen na zemědělskou produkci, na zajišťování služeb údržby a tvorby krajiny, environmentální služby a na nezemědělské činnosti. Stále významnější roli začíná hrát souznění zemědělství s obnovou a rozvojem venkova (viz kapitola 2.3.1.1).

Ministerstvo řídí tyto úseky:
a) Státní zemědělská a potravinářská inspekce;
b) Státní veterinární správa České republiky;
c) Státní rostlinolékařská správa;
d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský;
e) Česká plemenářská inspekce

[6]
2.2.1 Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Hlavní činnosti SZPI jsou: laboratorní, certifikační činnost, zahraniční vztahy, informační systém a systém managementů jakosti.
SZPI tedy kontroluje potraviny a suroviny využité na jejich výrobu, zemědělské výrobky i výrobky tabákové. Kompetence inspekce zahrnují kontrolu výroby, skladování, přepravy i prodeje, tj. včetně dovozu. Kontrola SZPI je cílená a hlavním úkolem je ochrana státu i jeho občanů. Konkrétně se tedy jedná o ochranu spotřebitele před potravinami zdravotně závadnými, klamavě označenými, s prošlým datem použitelnosti a neznámého původu. Kontrola také zasahuje do podmínek výroby a prodeje.
Činnosti SZPI jsou upraveny především v zákoně č. 110/97 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, z novely zákona č. 146/2002 Sb. o SZPI nebo zákona č. 552/91 Sb. o státní kontrole, dále SZPI vychází z principů kontroly potravin v EU.
[9]
2.2.2 Státní veterinární správa České republiky

Státní veterinární správa má za úkol ochránit spotřebitele před závadnými produkty živočišného původu, monitoruje a udržuje příznivé nákazové situace zvířat, dále má na starosti veterinární ochranu státního území ČR a především ochranu pohody zvířat a ochranu před jakýmkoliv týráním zvířat.
[8]
2.2.3 Státní rostlinolékařská správa

SRS je zřízena zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. SRS je organizace na ochranu rostlin dle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a úřadem odpovědným za výkon působnosti na úseku rostlinolékařské péče na základě předlisku Evropských společenství.
SRS na základě ustanovení zákona č. 326/2004 Sb. vykonává působnosti v těchto záležitostech: ochrana rostlin a rostlinných produktů, opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, přípravky a další prostředky, mechanizační prostředky, řízení věcí rostlinolékařské péče, nařizování mimořádných opatření a také řešení krizových situací i ukládání pokut, dále se jedná o odborné činnosti a způsobilosti k jejich výkonu.
[7]
2.2.4 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Dnes je působení ÚKZÚZ upraveno zákonem č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.
Dnem 1. 1. 2010 je ÚKZÚZ pověřen MZ mimo jiné také k provádění kontrol pro oblast ekologického zemědělství. Jedná se o kontroly ekologicky hospodařících zemědělců, které se soustředí na dodržování povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů.
Působení ÚKZÚZ je opravdu široké. Zmiňme tedy alespoň některé oblasti. Vykonává dozor nad povinnostmi vyplývající ze zákona o vinohradnictví, nad povinnostmi vyplývající ze zákona o krmivech, evidence a ověřování chmelnic, odborný dozor při přezkušování hnojiv, je správním úřadem pro úsek nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a mnoho dalších činností.
[11]
2.2.5 Česká plemenářská inspekce

ČPI byla zřízena zákonem č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) s účinností od 1. ledna 2001. Činnosti působní ČPI zahrnují oblasti jako šlechtění, plemenitba a evidence hospodářských zvířat.
[2]
2.3 Spolupráce a důležité programy ministerstva

V rámci spolupráce se Státním zemědělským intervenčním fondem (viz kapitola 2.3.1) realizuje společné organizace trhů EU, přímé platby, národní doplňkové platby k přímým podporám, programy strukturální podpory a programy rozvoje venkova (viz kapitola 2.3.1.1)
[6]
2.3.1 Státní zemědělský intervenční fond

SZIF zejména zprostředkovává finanční podpory, které poskytuje EU České republice v rámci Společné zemědělské politiky. V rámci dotačních programů má na starosti tyto konkrétní programy: Program rozvoje venkova, Operační program rybářství, Horizontální plán rozvoje venkova, Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a SAPARD.
[10]
2.3.1.1 Program rozvoje venkova 2007 - 2013

Program je zajišťován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. Mezi hlavní oblasti působení jsou zahrnuty: společnost založená na znalostech, vnitřní trh a podnikatelské prostředí, trh práce a udržitelný rozvoj.
Program také přispívá k dosahování cílů, které jsou stanoveny Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tedy rozvoji venkovského prostrou ČR, zlepšení životního prostředí. Program by měl zajistit vytvoření podmínek pro konkurenceschopnost ČR v potravinářských komoditách, rozvíjení podnikání na venkově, rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově, vytváření nových pracovních míst a tím snižování nezaměstnanosti, neméně důležité je také posilování sounáležitosti venkovských obyvatel.
[4]
2.3.1.2 Operační program rybářství 2007 - 2013

Program je střednědobým dokumentem na čerpání podpory pro oblast rybářství z Evropského rybářského fondu. Dokument prosazuje cíle Společné rybářské politiky EU. Cíle jednotlivých opatření jsou posílení konkurenceschopnosti, udržení stávající produkce ryb a zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví rybářství.
[3]
2.3.1.3 Horizontální plán rozvoje venkova

Tento program v sobě zahrnuje především tato opatření: Předčasné ukončení zemědělské činnosti, Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Agroenvironmentální opatření, Lesnictví, Zakládání skupin výrobců a Technická pomoc.
2.3.1.4 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Program navazuje na předchozí SAPARD, zajišťuje trvale udržitelný rozvoj venkova, podporu zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů, dále podpora lesního a vodního hospodářství


2.3.1.5 SAPARD

Tento program již byl ukončen a je tedy minulostí, nicméně byl jedním z tzv. předvstupních nástrojů EU určený deseti kandidátským zemím.
[10]


SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
[1] Czech Republic [online]. 25. 1. 2010 [cit. 2010-03-23]. Politický systém České republiky. Dostupné z WWW: http://www.czech.cz/cz/88070-politicky-system-ceske-republiky
[2] Česká plemenářská inspekce [online]. 2009 [cit. 2010-03-29]. Podrobně o ČPI. Dostupné z WWW: <http://www.cpinsp.cz/index.php?kam=podrobne-o-cpi>
[3] EAGRI [online]. 2009 [cit. 2010-03-29]. Operační program rybářství. Dostupné z WWW: http://eagri.cz/public/eagri/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/
[4] EAGRI [online]. 2009 [cit. 2010-03-29]. Program rozvoje venkova 2007 - 2013. Dostupné z WWW: <http://eagri.cz/public/eagri/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/>
[5] Ministr [online]. 2010 [cit. 2010-03-23]. Ministerstvo zemědělství. Dostupné z WWW: http://eagri.cz/public/eagri/ministerstvo-zemedelstvi/ministr/
[6] O ministerstvu [online]. 2010 [cit. 2010-03-23]. Ministerstvo zemědělství. Dostupné z WWW: <http://eagri.cz/public/eagri/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/>
[7] Státní rostlinolékařská správa [online]. 2006 [cit. 2010-03-29]. O nás. Dostupné z WWW: <http://www.srs.cz/portal/page/portal/SRS_Internet_CS/on>
[8] Státní veterinární správa České republiky [online]. 2006 [cit. 2010-03-29]. Jejím úkolem je především. Dostupné z WWW: <http://www.svscr.cz/>
[9] Státní zemědělská a potravinářská inspekce [online]. 28. 6. 2002 [cit. 2010-03-29]. Kontrolní činnosti SZPI. Dostupné z WWW: <http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1002118&docType=ART&nid=11314>
[10] Státní zemědělský intervenční fond [online]. 2009 [cit. 2010-03-29]. Další dotační programy. Dostupné z WWW: <http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/dalsi-dotacni-programy>
[11] Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [online]. 2009 [cit. 2010-03-29]. O ústavu. Dostupné z WWW: <http://www.ukzuz.cz/Articles/7961-2-O+ustavu.aspx>
[12] Vláda České republiky [online]. 2009 [cit. 2010-03-23]. Ministerstva. Dostupné z WWW: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministerstva/default.htm


SEZNAM POUŽITÝCH CITACÍ
[I] O ministerstvu [online]. 2010 [cit. 2010-03-23]. Ministerstvo zemědělství. Dostupné z WWW: <http://eagri.cz/public/eagri/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/>Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM