MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY


1. ÚČEL A VZNIK

Ministerstvo dopravy České republiky je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy. České ministerstvo dopravy bylo původně zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., později bylo na určitou dobu zrušeno (působnost vykonávalo federální ministerstvo). Po svém obnovení fungovalo jako Ministerstvo dopravy a spojů ČR. Od 1. ledna 2003, kdy byla část působnosti převedena na nové Ministerstvo informatiky ČR, má současný název Ministerstvo dopravy České republiky.
Sídlo se nachází na Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1. [2]
Ministerstvo dopravy České republiky:

- je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy
- odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování[2]


2. STRUKTURA K 31.12.2001
Úsek 3 již vyřazen.


Zdroj schématu: http://www.sydos.cz/cs/rocenka-2001/rocenka/html/c11.htm


3. PŘEHLED MINISTRŮ DOPRAVY4. FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

4.1. Nadúsekové odbory

4.1.1. ODBOR AUDITU, KONTROLY A DOZORU MINISTERSTVA DOPRAVY

Základním posláním a působností odboru auditu, kontroly a dozoru je zajišťování a provádění: [1]
a) interního auditu v odborných útvarech Ministerstva dopravy a auditů v rámci čerpání prostředků EU v resortu dopravy (strukturální fondy a Fond soudržnosti)
b) kontrol vzorků operací a projektů,
c) finanční kontroly v odborných útvarech ministerstva,
d) veřejnosprávní kontroly v organizacích resortu,vůči nimž plní Ministerstvo dopravy roli zřizovatele nebo zakladatele a státní kontroly v organizacích resortu,
e) výkonu vrchního státního dozoru dle zákona č. 247/2000 Sb.,
f) výkonu státního odborného dozoru dle zákona č. 56/2001 Sb.,
g) vedení veškeré evidence o všech pověřeních k výkonu vrchního státního dozoru, státního odborného dozoru a státního dozoru v dopravě podle platných zákonů.
h) Odbor auditu, kontroly a dozoru dále vede centrální evidenci stížností a petic a zajišťuje jejich vyřizování a odpovídá za implementaci protikorupčních aktivit v resortu. [1]


4.1.2. ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY

Organizace a kontrola krizového řízení rezortu, zabezpečování úkolu ministerstva v oblasti civilního nouzového plánování, obranného plánování, hospodářské mobilizace zdrojů dopravy pro krizové stavy a v oblasti ochrany utajovaných skutečností. [1]
zajišťování připravenosti rezortu dopravy na řešení krizových situací v dopravě , zabezpečování úkolů ministerstva v oblasti:  civilního nouzového plánování , obranného plánování , hospodářských opatření pro krizové stavy, kritické infrastruktury v dopravě, regulačních opatření v dopravě za krizových stavů, ochrana chráněných zájmů Ministerstva dopravy, zajištění ochrany utajovaných informací na MD, koordinace zajištění ochrany utajovaných informací v rezortu dopravy ,zajištění bezpečnostní ochrany Ministerstva dopravy, vedení registru oznámení (ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů) [1]


4.2. Úsek 1

4.2.1. ODBOR DRAH, ŽELEZNIČNÍ A KOMBINOVANÉ (PŘEŘAZENÁ ZE 140/1) DOPRAVY

a) Vykonává státní správu a dozor ve věcech drah a jejich majetku
b) zajišťuje vrchní státní dozor
c) stanovuje normy, koncepce (např. koncept modernizace a rekonstrukce, koncept privatizace železničních tratí), [1]
d) zabezpečuje legislativu,
e) pověřuje fyzické a právnické osoby pro provádění zkoušek infrastruktury, drážních vozidel a dalších technických zařízení[1]
f) připravuje (expertní jednání) a projednání návrhu dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv, které upravují spolupráci v oblasti železniční a kombinované dopravy přes státní hranice ČR s druhou smluvní stranou (především sousední státy)
g) plnění dvoustranných mezinárodních dohod o kombinované dopravě (smíšené komise) a vyhodnocování plnění dohod uzavřených (v gesci odboru)
h) zajišťuje mezinárodních jednání týkajících se oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí[1]
i) zajišťování činností v komisi pro hraniční přechody i v mnohým mezinárodních organizacích (v gesci odboru)
j) zabývá se i rozvojem městské drážní dopravy a lanových drah
k) Stará se o finanční zabezpečení a plánování v dopravě (rozpočet, investice atp.)
l) zadává studie proveditelnosti a územně technických studií pro rozvoj železničních dopravních cest, jakož i dalších projektů souvisejících s dopravou[1]

4.2.2. Odbor veřejné dopravy

a) zabezpečení věcné problematiky veřejné vnitrostátní osobní dopravy v souladu se  zákonem č.  111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem  č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy, [1]
b)   výkon vrchního státního dozoru v silniční dopravě na úseku veřejné dopravy podle  zákona  č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
c) výkon vrchního státního dozoru ve věcech drah na úseku veřejné dopravy podle  zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
d) zabezpečení zvláštní odborné způsobilosti úředníků nižších stupňů státní správy  v oblasti veřejné osobní silniční dopravy, [1]
e)   zajišťování koncepční, metodické, předpisové a normotvorné činnosti příslušející  ústřednímu orgánu státní správy v oblasti veřejné silniční a drážní osobní dopravy, včetně projednávání a realizace mezinárodních dohod a předpisů ES v oblasti veřejné osobní dopravy, [1]
f)   zajišťování stanovisek k právním předpisům z hlediska působnosti odboru veřejné  dopravy,
g) návrh, projednání a publikaci podzákonných norem v oblasti veřejné silniční a drážní dopravy,  [1]
h) zabezpečení statistického zjišťování údajů o veřejné vnitrostátní osobní dopravě a  městské hromadné dopravě,
i) vytváření podmínek a zabezpečování podpory integrovaných dopravních systémů,  včetně městské hromadné dopravy, [1]
j) vedení celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS),
k) zpracování koncepce dopravní politiky a strategie veřejné osobní  dopravy, včetně její realizace v rámci stanovené působnosti ministerstva dopravy,
l) přípravu a zpracování objednávky Ministerstva dopravy na zajištění dopravních potřeb  státu dálkovou vnitrostátní drážní osobní dopravou ve veřejném zájmu u  příslušných  drážních dopravců.
m) rozhoduje o opravných prostředcích ve správním řízení v oblasti veřejné osobní silniční dopravy.
n) spolupracuje s dopravními úřady při koordinaci mezi jednotlivými druhy veřejné osobní dopravy, včetně řešení krizových situací. [1]
o) spolupracuje  s územními orgány státní správy a orgány územní samosprávy při realizaci integrovaných dopravních systémů ve městech a regionech, včetně městské hromadné dopravy, při harmonizaci ekonomických podmínek jednotlivých druhů veřejné dopravy při zapojení do integrovaných dopravních  systémů a při zajišťování celostátního informačního systému o jízdních řádech a při tvorbě standardů ve veřejné silniční a drážní osobní dopravě, [1]
p) spolupracuje s dopravními úřady při  koordinaci mezi jednotlivými druhy veřejné osobní dopravy, včetně řešení krizových situací,
q) spolupracuje s územními orgány státní správy a orgány územní samosprávy při realizaci integrovaných dopravních systémů ve městech a regionech, včetně městské hromadné dopravy, při harmonizaci ekonomických podmínek jednotlivých druhů veřejné dopravy při zapojení do integrovaných dopravních  systémů a při zajišťování celostátního [1] informačního systému o jízdních řádech a při tvorbě standardů ve veřejné silniční a drážní osobní dopravě,
r) koordinuje činnost s územními samosprávnými celky na plánování dopravní obsluhy území,
s) podílí se  na plánech rozvoje dopravních sítí pro oblast veřejné dopravy,
t) účastní se při zadávání projektů výzkumu a vývoje, racionalizačních projektů a služeb v oborech veřejné osobní silniční a drážní dopravy, městské hromadné dopravy, integrovaných dopravních systémů a taxislužby a uplatňuje požadavky na plnění těchto prací.
u) koordinuje oblast celostátního informačního systému  o jízdních řádech[1]


4.2.3. ODBOR PLAVBY

ODDĚLENÍ VNITROZEMSKÉ PLAVBY
Působí v oblasti zpracování věcných záměrů zákonů a prováděcích předpisů v oblasti vnitrozemské plavby, přípravy podkladů pro návrhy zákonů a zajištění jejich projednávání ve spolupráci s odborem legislativním.

Vyjadřuje se k žádostem o udělování koncesí pro provozování vodní dopravy.

Zabývá se problematikou koncepcí lodního parku, jeho obnovy a související problematiky.

Zabezpečuje činnost související s působností ministerstva dopravy jako odvolacího orgánu ve správních řízeních vedených prvoinstančním plavebním úřadem - Státní plavební správou.

Zajišťuje mnohostranné a dvoustranné mezinárodní vztahy v oblasti vnitrozemské plavby. [1]

ODDĚLENÍ NÁMOŘNÍ PLAVBY
Působí v oblasti zpracování věcných záměrů zákonů a prováděcích předpisů v oblasti námořní plavby, přípravy podkladů pro návrhy zákonů a zajištění jejich projednávání ve spolupráci s odborem legislativním.
Vykonává funkci námořního úřadu ČR. V rámci této funkce vede rejstřík námořních plavidel a námořních jachet.
Organizuje a provádí zkoušky jachtařů a posádek námořních lodí a vystavuje příslušná osvědčení.
Zajišťuje mezinárodní vztahy v námořní plavbě a zastupuje ČR v Mezinárodní námořní organizaci (IMO). [1]

Oddělení Vodní Dopravy A Infrastruktury
Působí v oblasti zajišťování státního dozoru v oblasti vnitrozemské plavby dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na zákon č. 522/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
V rozsahu daných kompetencí územně hájí trasy stávajících dopravně významných vodních cest v předepsaných technických parametrech a výhledových tras dle Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu v rámci směrných částí územních plánů velkých územních celků. [1]
S ohledem na problematiku plavebního provozu zajišťuje implementaci Říčních informačních služeb.

V působnosti odboru metodiky řídí Státní plavební správu, včetně schvalování investičních záměrů vlastních investic a spolupráce na rozpočtu tohoto plavebního úřadu.
Dále zajišťuje přípravu a realizaci programů a opatření s finanční účastí státu v oblasti provozování plavby a veřejných přístavů včetně zajišťování programové dotační podpory s provozováním vodní dopravy a přístavů a podpory modernizace plavidel. [1]

4.3. Úsek 2

4.3.1.ODBOR CIVILNÍHO LETECTVÍ

ODDĚLENÍ LETECKÉ DOPRAVY

V rámci své působnosti sjednává dvoustranné mezivládní dohody o letecké dopravě/službách a zajišťuje provádění a kontrolu plnění závazků a opatření z nich vyplývajících; zabezpečuje dvoustranné letecké vztahy týkající se pravidelné a nepravidelné letecké dopravy; provádí regulaci trhu v oblasti přepravních práv; vydává povolení k provozu pravidelné a nepravidelné dopravy zahraničních leteckých dopravců včetně náhradní letecké dopravy; schvaluje letové řády a tarify; zabývá se oblastí zjednodušování formalit v letecké dopravě, oblastí přepravy nebezpečného zboží a oblastí přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace. [1]

ODDĚLENÍ LETECKO-PROVOZNÍ

Působí v oblasti letecko-provozní regulace, užívání a uspořádání vzdušného prostoru ČR, včetně přidělování kmitočtů pro pohyblivou službu a radionavigační zařízení, spolupráce na přípravě a realizaci projektu harmonizovaného systému uspořádání letového provozu v Evropě, na zřízení společného střediska řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru států střední Evropy CEATS, zabezpečení zastoupení ČR v Evropské letecké plánovací skupině (EANPG), ICAO, Eurocontrolu, ECAC a Plánovací komisi pro civilní letectví (CAPC) a ve Výboru pro koordinaci v evropském vzdušném prostoru NATO (NATMC); dalším předmětem činnosti je zajišťování závazků ČR v oblasti bezpečnosti civilního letectví (safety). [1] 


ODDĚLENÍ OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ

Působí v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (security); provádí státní odborný dozor; vydává, koordinuje a kontroluje zavádění Národního bezpečnostního programu, Národního programu bezpečnostního výcviku a Národního programu řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví ČR před protiprávními činy; vydává pověření k výkonu funkce národního a pověřeného auditora; vystavuje akreditace pro školení a výcvik; koordinuje a zabezpečuje činnost  Meziresortní komise pro bezpečnost civilního letectví.  [1]


ODDĚLENÍ KONCEPCE A ROZVOJE


Podílí se na koordinaci vnějších vztahů při zajišťování závazků plynoucích pro české civilní letectví z členství ČR v Evropské unii, Mezinárodní organizaci pro civilní letectví ICAO, Evropské konferenci pro civilní letectví ECAC, Evropské organizaci pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL, Světové obchodní organizaci WTO a členství MD ve Sdružených leteckých úřadech JAA, shromažďování, zpracování a vyhodnocování statistických údajů, poplatkové politice. Rovněž působí v oblasti vytváření koncepce rozvoje českého civilního letectví , jakož i záměrů zákonů a prováděcích předpisů v oblasti civilního letectví, přípravy podkladů pro návrhy zákonů a zajištění jejich projednávání ve spolupráci s odborem legislativním, vedení správního řízení v oblasti své působnosti jako prvoinstančního orgánu a vedení správního řízení jako orgánu druhého stupně[1].


ODDĚLENÍ INFRASTRUKTURY LETIŠŤ


V rámci své působnosti zajišťuje výkon státní správy včetně zpracování odborných podkladů pro vydávání obecně závazných předpisů ve vybraných oblastech působnosti odboru civilního letectví, vyjádřené zejména zák. č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a leteckými předpisy vyplývajícími zejména z příloh k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví a navazujících dokumentů, které mají přímou souvislost s touto agendou. Podíí se na procesu vypracování dalších celostátních resortně závazných předpisů vydávaných v oblasti civilního letectví z hlediska dodržování zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a recepce mezinárodních norem do právního řádu České republiky. Zajišťuje metodické řízení a komplexní výkon správní kontroly nad implementací leteckých předpisů v oblasti vlastního provozu letiště, letištní infrastruktury a leteckých pozemních zařízení. Zpracovává návrhy prognóz a koncepcí rozvoje letištní infrastruktury ČR a zajišťuje jejich projednávání s příslušnými orgány ČR, včetně přípravy realizace výstavby nové paralelní vzletové a přistávací dráhy na letišti Praha-Ruzyně. [1]
Podílí se na zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zajišťuje stabilizaci malých letišť ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb. o nakládání s majetkem státu. Spolupracuje při přípravě mezinárodních letišť na vstup do Schengenského prostoru. [1]


4.3.2. ODBOR SILNIČNÍ DOPRAVY

Rozčleněn na Oddělení nákladní dopravy a SOD a poté Oddělení mezinárodní osobní dopravy a správního řízeníZákladním posláním a působností odboru je zajišťování výkonu státní správy v oblasti nákladní a mezinárodní osobní dopravy a výkon státního odborného dozoru v mezinárodní linkové silniční dopravě osob a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silniční dopravy na základě zákona o silniční dopravě. [1]

4.3.3. ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Rozčleněno na Oddělení silničního správního úřadu, Oddělení telematiky a zpoplatnění silniční sítě, Oddělení dopravního inženýrství a údržby. Základním posláním a působností odboru je zajišťování výkonu státní správy a státního odborného dozoru ve věcech pozemních komunikací, především podle zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a majetkové správy a přípravy programů rozvoje dálnic a silnic I.tř. (včetně rychlostních silnic). [1]

4.3.4. ODBOR PROVOZU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Vede agendy řidičů a vozidel, správa registrů řidičů a vozidel, schvalování vozidel, autoškoly, řidičské průkazy, přestupky, stanice technické kontroly (STK) a stanice měření emisí (SME). Pět oddělení: Oddělení správy registrů vozidel a řidičů, Oddělení schvalování vozidel, Oddělení kontrol vozidel v provozu a státního odborného dozoru, Oddělení agend řidičů, Oddělení správního řízení a právních předpisů[1]

4.3.5. ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND

3 základní agendy:

1) Agenda registru řidičů. [1]
a) vede registr řidičů, spisy řidičů, neřidičů a cizinců
b) vydává data z registru řidičů
c) provádí výpisy z evidenčních karet řidiče
d) vydává řidičské průkazy (dále ŘP) a mezinárodní ŘP
e) vydává potvrzení a duplikáty za ztracené, poškozené a odcizené ŘP
f) vyměňuje ŘP vydané cizím státem
g) vydává průkazy profesní způsobilosti řidičů
h) vydává paměťové karty v systému Digitální tachograf
i) vede evidenci přestupků spáchaných proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
j) provádí úkony spojené s bodovým hodnocením řidičů
k) vede záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení
l) vede údaje o pozbytí řidičského oprávnění a o vrácení řidičského oprávnění
m) vede správní řízení o zadržení ŘP
n) vede údaje o zákazech činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

2)  Agenda registru silničních vozidel. [1]
a) vede registr silničních vozidel
b) přihlašuje nová a ojetá silniční vozidla
c) vydává osvědčení o registraci vozidla
d) schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
e) rozhoduje o povolení výroby nebo přestavby jednotlivého silničního vozidla a schvaluje jejich technickou způsobilost
f) provádí dočasné vyřazení silničního vozidla z registru
g) rozhoduje o trvalém vyřazení silničního vozidla z registru vozidel
h) provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru vozidel
i) provádí odhlašování vozidel a zasílání spisů na jiné registry vozidel
j) vydává osvědčení o registraci a technický průkaz vozidla
k) provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním vozidlům
l) vede evidenci známek STK a měření emisí, evidenci technických průkazů, evidenci vydaných a vrácených registračních značek
m) provádí změnu držitele vozidla, změnu barvy, výměnu motoru a karosérie, výměnu registračních značek za poškozené, (ztracené, odcizené), změnu bydliště a jména, delimitace, dědictví zaevidování či zrušení tažného zařízení, vývoz do ciziny atd.

3) Agenda autoškol a zkušebních komisařů. [1]
a) zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti
b) organizuje a provádí zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění
c) vede protokol o zkouškách
d) eviduje zahájení a ukončení výuky v autoškolách
e) povoluje, provádí změny a odebírá oprávnění k provozování autoškoly
f) schvaluje vozidla pro výuku v autoškolách
g) provádí přezkoušení z odborné způsobilosti
h) provádí zkoušky ze zdokonalování odborné způsobilosti pro účely profesní způsobilosti řidičů
i) provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel


4.4. Úsek 3
Přešel na ministerstvo informatiky[1]


4.5. Úsek 4

4.5.1. ODBOR FINANCÍ A EKONOMIKY
Zajišťuje finanční zabezpečení chodu ministerstva dopravy a jeho projektů. Redistribuce finančních toků ze státního rozpočtu ČR a fondů EU. [1]

4.5.2 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY
Organizuje vnitřní strukturu, procesy či administrativu v rámci Ministerstva dopravy ČR. [1]

4.5.3 ODBOR DOPRAVNÍ POLITIKY, MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Sbírá a analyzuje materiály pro plánování konceptů rozvoje dopravního systému ČR, koordinuje tuto činnost i s okolními státy (otázky příhraničních přechodů atp.). Zároveň zkoumá dopady dopravy na životní prostředí ČR. [1]

4.5.4. ODBOR INTEGRACE DO EU
Náplní práce je sladění norem, předpisů a procesů MD ČR a Evropské unie. Výsledkem je požadována standardizace dopravního prostředí ČR s EU. [1]

4.6. Úsek 5

4.6.1. ODBOR LEGISLATIVY

Základní působností odboru legislativy je zpracovávání vládních návrhů zákonů, jak to stanoví čl. 41  Ústavy České republiky. Pracovní týmy odboru legislativy se podílejí na tvorbě každého předpisu ze seznamu právních předpisů v působnosti Ministerstva dopravy. Hlavním úkolem odboru zůstává uvádění českého dopravního práva do souladu s právem Evropských společenství.[1]5. PODŘÍZENÉ ORGANIZACE V RESORTU DOPRAVY

5.1. Státní podniky a státní organizace

5.1.1. Řízení letového provozu, s.p., (ŘLP)
Navigační 787, 252 61 Jeneč
Generální ředitel Ing. Jan Klas[1]

5.1.2. Centrum pro informace a mechanické testování obalů - CIMTO, s.p.
U Michelského lesa 366, 146 23 Praha 4 - Krč
Ředitelka Renata Kupová[1]

5.1.3. Správa železniční dopravní cesty, s.o., (SŽDC)
Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1
Generální ředitel Ing. Jan Komárek[1]

5.2. Organizační složky státu

5.2.1. Úřad pro civilní letectví, (ÚCL)
Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6,
Generální ředitel Ing. Josef Rada[1]

5.2.2. Státní plavební správa, (SPS)
Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 - Holešovice,
Ředitel Ing. Luděk Cidlina[1]

5.2.3. Drážní úřad
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady,
Ředitel Ing. Pavel Kodym[1]

5.2.4. Drážní inspekce
tel. 736 521 125, 224 805 444,
Těšnov 5, 110 00 Praha 1
Generální inspektor Mgr. Roman Šigut[1]

5.2.5. Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC)
Vinohradská 184, 130 52 Praha 3,
Ředitel Ing. Miroslav Šefara[1]
5.2.6. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Beranových 130, 199 01 Praha 9 - Letňany
Ředitel Ing. Pavel Štrůbl[1]

5.3. Státní příspěvkové organizace

5.3.1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, (ŘSD)
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4,
Generální ředitel Ing. Alfred Brunclík[1]

5.3.2. Centrum služeb pro silniční dopravu, (CSPSD)
Letňanská 24, 190 00 Praha 9,
Ředitel Ing. Jiří Kánský[1]

5.4. Právnická osoba podřízená Ministerstvu dopravy

5.4.1. Státní fond dopravní infrastruktury, (SFDI)
Sokolovská 278, 180 44 Praha 8[1]
5.5. Veřejná výzkumná instituce:

5.5.1. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV)
Líšeňská 33a, 636 00 Brno,
Ředitel Doc. Ing. Karel Pospíšil, PhD., MBA[1]


6. ZDROJE
[1] Ministerstvo dopravy ČR, dostupné z: www.mdcr.cz
[2] Wikipedia, dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_dopravy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM