TVORBA NÁKUPNÍ ATMOSFÉRY

Nákupní atmosféra:

• jedná se o soubor vlivů na smysly, které jsou částečně vědomě a částečně podvědomě vnímány jako individuální prožitek
• může ji vyjadřovat vztah stimulů, emocí a reakce
• emocionální postoje jsou spojeny mezi stimuly a reakcí, tzn. Mezi nositeli atmosféry a chováním zákazníka
• zákazník na základě emocionálních postojů reaguje kladně nebo záporně
• nedílnou součástí tvorby nákupní atmosféry je komunikace obchodníka se zákazníky (např. v maloobchodě se používá jako forma komunikace zejména podpora prodeje a PR)

Vzhled prodejny

• s pojmem nákupní atmosféra je spojen dobrý vzhled prodejny, který vytvoří přívětivé nákupní podmínky pro zákazníky 
• prodejnu musíme rozdělit na její vnější a vnitřní část:
1) vnější vzhled
• Ovlivňuje to, zda zákazník do prodejny vůbec vstoupí.
• Nápaditým vnějším řešením na sebe prodejna upoutává pozornost kolemjdoucích, informuje o charakteru prodejny a sortimentu prodávaného zboží a podstatně ovlivňuje vzhled ulice a celého okolí
• Vnější úprava zahrnuje průčelí prodejny, které tvoří přední stěna s firemním štítem, výkladními skříněmi a vstupní prostor prodejny →  pokud jsou všechny tyto prvky ve vzájemném souladu, vnímá je zákazník částečně vědomě i podvědomě jako kladný prožitek a je tak lákán a přitahován.
1a) výkladní skříně
• Je to reklamní prostředek, který poskytuje zákazníkům základní informace o zboží a ceně
• Působí dlouhodobě a přímo v místě prodeje → zákazník své rozhodnutí o koupi, může realizovat okamžitě.

1b) označení prodejny
• K označení prodejny slouží firemní štít
• Krátký výstižný nápis na štítu označující sortiment prodávaného zboží, případně jméno majitele, patří k charakteristickým znakům firmy, které musí vejít do podvědomí zákazníků

1c) vstupní prostor do prodejny
• Vstupní prostor prodejny dotváří průčelí prodejny a je jeho neoddělitelnou součástí – řešení vstupního prostoru je závislé na stavebním řešení celé budovy, na velikosti prodejny a frekvenci zákazníků, ideální je takový vstup do prodejny, u kterého zákazník nevnímá, že z vnějšího prostoru vstoupil do prodejny.

2) vnitřní úprava prodejny
• Jde o vnitřní stimuly, které souvisí s technickým řešením interiéru prodejny:
2a)  použitý materiál
• který se používá na stropy, podlahy a obvodové zdi a měl by být v souladu s prodávaným sortimentem a image prodejny
2b) osvětlení prodejní místnosti
• jedná se o celkové osvětlení, osvětlení regálů, pultů, jednotlivých druhů zboží a nápisů; barva osvětlení souvisí s celkovým barevným řešením interiéru
2c)  barevné řešení interiéru
• hlavním cílem je upoutat zákazníka, ovlivnit ho, popřípadě urychlit jeho rozhodnutí; klidná nákupní atmosféra předpokládá chladné barvy, které se používají pro plánovaný nákup a luxusní zboží; teplé barvy podporují aktivitu zákazníka a doporučují se do výloh, vchodů a míst s nabídkou impulsivního zboží
2d)  hudební kulisa
• může být využita obvyklým chováním zákazníka, kdy pomalejší tempo hudby může ovlivnit dobu strávenou v prodejně a rozsah prohlédnuté nabídky
2i) vůně
• důležitý je sortiment a intenzita
2j) hluk
• v prodejní jednotce bývá zdrojem hluku velká koncentrace lidí, manipulace se zbožím a hluk obchodního zařízení; největší intenzita bývá při prodeji potravin
2k) mikroklimatické podmínky
• teplo, vlhkost, prašnost…; vysoká teplota může způsobovat u zákazníků únavu a nižší soustředěnost; nízká teplota působí na zkrácení doby nákupu

Požadavky na vnitřní úpravu:

a) provozní
• velikost prodejny musí být taková, aby se do ní vešly všechny druhy zboží
• místnost musí být přehledná
• úprava a zařízení prodejny musí odpovídat prodávanému sortimentu

b) ekonomické
• úprava a zařízení musí přispívat ke zvyšování obratu zboží, tzn. maximální využití kapacity prodejní plochy
• zboží se rozmísťuje podle určitých zásad, které mají vést zákazníka k jeho koupi, např. vytipování vhodných míst pro vystavení méně atraktivního zboží
• velmi důležitá je také ochrana zboží

c) společenské požadavky
• jedná se o požadavky estetické, hygienické a otázky bezpečnosti

Prezentace zboží:

• hlavním cílem prezentace zboží je co nejúčinnější představení zboží zákazníkovi, jeho vystavení pro poutání pozornosti k výrobku a podnícení zájmů o jeho nákup
• prezentace je tichá komunikace mezi MO a zákazníkem

Dispoziční řešení prodejní místnosti:


a) GRID LAYOUT:
•        charakteristický pro uzavřené samoobsluhy, kde je výstavní zařízení uspořádáno rovnoběžně s bočními stranami prodejní jednotky
•        uspořádání vede zákazníka určitým směrem, což může podnikatel využit pro prezentaci zboží
•        výhodou je maximální využití plochy
b) FREE - FLOW LAYOUT:
•        model volného pohybu zákazníka, který se orientuje podle vlastní vůle, může přehlédnout celou nabídku prodejní místnosti a není veden uspořádáním zařízení prodejních místností
•        využití prodejní plochy je nižší
•        používá se u nepotravinářského zboží (především oděvy)

c) STANDARTNÍ LAYOUT:
•        označení pro klasický pultový prodej, který neumožňuje zákazníkovi přístup k zásobě zboží ani volbu pohybu ve vztahu k nabídce zboží

d) BUTIQUE LAYOUT:
•        má uspořádání jednotlivých sortimentních skupin do samostatných, více či méně uzavřených úseků, které mohou mít kromě sortimentního zaměření i odlišnou cílovou skupinu, barevné řešení, formu prodeje…
Last modified: Monday, 27 January 2014, 11:57 AM