PLOCHY A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ V OBCHODĚ


Plochy
Struktura ploch je dána především charakterem dané jednotky. jedním z členění ploch maloobchodních jednotek je členění na :

• Hlavní
o prodejní místnosti
o místnosti na poskytování služeb

• Pomocné
o místnosti s přímým vtahem ke zboží (sklad…)
o místnosti s nepřímým vztahem ke zboží (kanceláře, šatny…)
o komunikace pro pohyb zboží, zaměstnanců a zákazníků

Vstupní plocha prodejny

Zde je důležitým pravidlem volný prostor u vstupu. A teda uvnitř prodejny (hned za dveřmi) by měl být prostor nejčastěji o velikosti 1-1,5m2. Tento prostor je také nazýván tzv. dekompromisní zónou. Jejím účelem je přivítat zákazníka  naladit ho na atmosféru prodejny. Tato zóna by měla být atraktivní pouze v přivítání, ale ne bohatá na informace.

Z této zóny je nejčastější pohyb zákazníků vpravo. Je to dáno spíše psychikou člověka, jak prokázaly výzkumy.

Pokladna a balící zóna

Volba umístění pokladny vpravo je zcela nevhodná. Oblast vpravo od vchodu by měla být využita pro nejžádanější produkty prodejny, ale ne pro pokladnu. U pokladny zákazník končí, a tak by pokladní zóna měla být umístěna tam, kde předpokládáme konec zákazníkova nakupování.

Východ

Tato zóna by měla mít stejnou formu jako zóna vstupní ( ve většině případů jsou tyto zóny totožné). V tzv. exitové zóně je zákazník po platbě a už mu nic nenabízíme.

Někdy se může setkat s umístěním zboží i v této zóně, jde ale většinou o zboží velké váhy a objemu.

Dispoziční řešení obchodu

Pod tímto pojmem rozumíme takové rozestavění prodejních zařízení (pultů, regálů, boxů…), aby byl zachován účel a přitom bylo vytvořeno esteticky přitažlivého prodejního prostředí. prodejny jsou navrhované také podle toho, jaký druh zboží nabízejí, kolik by měli vystavit jednotlivých položek apod..

Dispoziční řešení prodejní místnosti je označováno také pojmem LAYOUT

4 základní typy dispozičního řešení prodejny

1. Grid layout

• používá se v uzavřených samoobsluhách
• výstavní zařízení uspořádáno rovnoběžně s bočními stranami prodejny
• uspořádání vede zákazníka určitým směrem
• výhoda je v maximálním využití zboží

2. Free – flow layout

• pro zákazníky orientující se podle vlasního uvážení
• zákazník není veden uspořádáním místnosti
• využití plochy je nižší
• použití u prodeje oděvů

3. Standardní layout

• klasický pultový prodej
• zákazník nemá bezprostřední přístup ke zboží

4. Butique layout

• uspořádání jednotlivých sortimentních samostatných skupin
• tyto skupiny mohou být zaměřeny na různé cílové skupiny

Vyváženost a symetrie obchodu

Dodržení těchto kritérií je velmi důležité a studie prokázaly, že jejich splnění přináší prodejně výhody. Je to dáno podvědomou reakcí člověka, který upřednostňuje ve svém okolí, aby vše měla jakýsi řád.

Velikost prodejních zařízení

Hlavním cílem je efektivně využít plochu prodejny. Měli bychom uvažovat tak, aby naše dispoziční řešení prodejních zařízení nepřesáhlo 8-9m a nebylo vyšší jak 1,5m. Dlouhé a příliš vysoké uličky jsou pro zákazníka nepohodlné. Uličky by měli být dostatečně široké tak, aby bylo umožněno zákazníkům projití bez dalšího dotýkání se a náročnému vyhýbání.
Modifié le: lundi 27 janvier 2014, 11:57