Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

F

Falický

symbolizující mužský pohlavní úd

Fenotyp

souhrn vnějších znaků a vlastností jedince; je tvořen vzájemným působením vrozených vloh (viz genotyp) a vlivů okolního svvěta v ontogenetickém vývoji jedince

Fiktivní

zdánlivý

Fixace

ustrnutí, ulpívání na určitém objektu nebo způsobu uspokojování potřeby psychoanal. ustrnutí v jednom z vývojových stadií, protože přesun do dalšího by znamenal zvýšení úzkosti. -  FIXACE INFANTILNÍ: ustrnutí v análním období Þ -  charakter anální: Retenční (zadržující) egoista, uvařený v sobě, paličatý, dogmatický. lakomý, Expulsivní (vypouštěcí) poddajný , mírný, nepořádný, vztahovačný, velkorysý, oby sklon k obsesím (nutkavé myšlení), kompulzím (nutkavé pohyby nebo jednání), fobiím (úzkostí provázený chorobný strach z určité osoby, zvířete, situace) (TRIÁDA ANÁLNÍ: nutkavý smysl pro pořádek, lakota, tvrdohlavost)

Formální

vnějškový

Frustrace

psychický stav vyvolaný překážkou na cestě k cíli, ohrožení, oddálení, znemožnění uspokojení urč. potřeby, překážka vnější, vnitřní(stydlivost, plachost, vina, výčitky svědomí Dollard: při agresi vždy frustrace Horneyová: frustrace vyplývá z konfliktu mezi egoismem a altruismem Frankl:  frustrace existenciální, uvědomění bezcílnosti smyslu života